DaVinci Resolve hero

DaVinci Resolve 16; profesyonel 8K kurgulamay?, renk düzeltimi, g?rsel efektleri ve ses i?in post prodüksiyonun hepsini tek bir yaz?l?m arac?nda birle?tiren yegane ??zümdür! Kurgu, renk, efekt ve ses sayfalar? aras?nda, tek bir t?klamayla an?nda gezinebilirsiniz. DaVinci Resolve Studio ayr?ca, ?ok kullan?c?l? ortak ?al??ma i?in tasarlanm?? tek ??zümdür yani; kurgucular, asistanlar, renk uzmanlar?, VFX g?rsel efekt sanat??lar? ve ses tasar?mc?lar?n?n hepsi; ayn? anda, ayn? projede canl? ?al??abilir! ?ster bireysel bir sanat?? olun veya beraber ?al??an bir tak?m?n par?as? olun, DaVinci Resolve’nin, üst düzey post prodüksiyon i?in neden standart uygulama oldu?unu ve Hollywood sinema filmlerinin, televizyon programlar?n?n ve reklamlar?n?n bitirilmesinde, di?er yaz?l?mlardan ni?in ?ok daha fazla kullan?ld???n? g?rmek olduk?a kolayd?r.

Neler Yeni?

What's New Play

Neler Yeni?

Neler Yeni?

DaVinci Resolve 16, k?sa süre i?inde teslimat yap?lan i?lerde ve h?zl? ?al??mas? gereken kurgucular i?in ?zellikle tasarlanm??, devrimsel, yeni bir H?zl? Kurgu sayfas? i?erir. Yeni DaVinci Neural Engine; yüz tan?ma, h?z ?arp?tma ve bunlar gibi nice yeni etkili ?zellikleri etkinle?tirmek üzere otomatik ??renme kullan?r. Düzeltme klipleri; efektleri ve derecelendirmeleri alttaki timeline’de bulunan kliplere uygulamak i?in kullanman?z? sa?lar ve uygulaman?n herhangi bir yerinden projeleri YouTube ve Vimeo gibi servislere yüklemek i?in quick export ismindeki ?abuk d??a aktarma kullan?labilir. Ayr?ca, yeni GPU h?zland?r?lm?? skoplar, daha ?nce hi? olmad??? kadar ?ok teknik izleme se?enekleri sunar. Bunlara ek olarak, Fusion ?nemli ?l?üde daha h?zl?d?r ve Fairlight sayfas?na sarmal 3D ses eklenmi?tir. DaVinci Resolve 16, kullan?c?lar?n istedikleri yüzlerce ?zelli?i i?eren devasa bir sürümdür!

Introducing The Cut Page

H?zl? Kurgu Sayfas? ile Tan???n!

Reklam filmleri ve hatta haber kurgusu gibi ?abuk bitirilmesi gereken projelerde ?al??an kurgucular i?in ?zel olarak tasarlanan H?zl? Kurgu sayfas?, h?z üzerine kurulmu?tur. Modernle?tirilmi? bir arayüzü ve her zamankinden ?ok daha h?zl? ?al??man?za yard?mc? olacak yeni devrimsel ara?lar? olan, farkl? bir kurgu sayfas?d?r. H?zl? Kurgu sayfas?; dosyalar? yaz?l?ma aktarman?z?, kurgulaman?z?, ge?i?ler ve metinler eklemenizi, otomatik olarak renk e?le?tirme, ses miksaj? ve bunlar gibi nice i?lemleri yapman?z? sa?lar. Teslimat?n?z ister yay?n i?in isterse YouTube i?in olsun, i?i bitirmeniz i?in gereken her ?eyi tek bir yerde, H?zl? Kurgu sayfas?nda bulabilirsiniz. Art? olarak, normal Kurgu sayfas? halen kullan?labilindi?i i?in, bir i?in tam ortas?ndayken kurgu stillerini de?i?tirmek istedi?inizde, kurgu ve h?zl? kurgu sayfalar? aras?nda yine gidip gelebilirsiniz.

Daha fazla bilgi >
New Editing Features

DaVinci Resolve 16’daki Yeni Kurgulama ?zellikleri

DaVinci Resolve, profesyonel kurgucular?n; sinema filmleri, televizyon programlar? ve reklamlar?n? kurgulamalar? i?in ihtiya? duyduklar? her ?eyi i?erir. Hem ?evrim d??? hem de ?evrim i?i kurgulama i?in mükemmeldir. Yüksek performansl? oynat?m motoru; H.264 ve RAW gibi i?lemciyi yo?un ?al??t?ran formatlar i?in bile, kurgulama ve ince ayar i?lemlerini ?ok h?zl? bir ?ekilde ger?ekle?tirmektedir.

Daha fazla bilgi >
New Fusion Features

DaVinci Resolve 16’daki Yeni Fusion VFX ?zellikleri

250’den fazla dahili ara? ile, Fusion VFX’in geli?mi? 3D compositing motoru ve dü?üm bazl? i? ak???; efektleri ve ara?lar?, ak?? ?emas? tarz?nda birbirine h?zla ba?laman?za imkan tan?yarak, DaVinci Resolve i?inde, sinematik uzun metrajl? film kalitesinde g?rsel efektler ve yay?n hareket grafikleri olu?turman?z? kolayla?t?r?r!

Daha fazla bilgi >
New Color Features in DaVinci Resolve 16

DaVinci Resolve 16’daki Yeni Renk ?zellikleri

DaVinci Resolve’nin efsanevi renk ara?lar?, ba?ka sistemlerde elde edilmesi adeta imkans?z olan sonu?lar? alman?z i?in, nefesleri kesen y?ntemlerde rengi i?lemenizi sa?lar. Bu nedenle, di?er derecelendirme sistemlerine oranla, DaVinci Resolve ?ok daha fazla say?da uzun metrajl? film ve televizyon programlar?nda kullan?lm??t?r. Etkili birincil ve ikincil ara?lara, e?rilere, takip, sabitleme ve daha fazlas?na sahip oluyorsunuz!

Daha fazla bilgi >
Fairlight Audio

DaVinci Resolve 16’daki Yeni Fairlight ?zellikleri

Ses; Fairlight’inDaVinci Resolve’de dahili olmas? nedeniyle, art?k post prodüksiyonda sonradan dü?ünülen bir ?ey olmaktan ??km??t?r! EQ ve dinamik i?leme ve tam ?zellikli bir mikser, ?rnek seviyesinde ses düzeltme, ADR ara?lar?, ses bankalar? i?in destek, FairlightFX ses eklentileri ve daha nice ?zellikleri olan, tamam?yla entegre ve gü?lü bir dijital ses i?leme istasyonu sunar!

Daha fazla bilgi >
Multi User Collaboration Image Third 1
Multi User Collaboration Image Third 2
Multi User Collaboration Image Third 3

DaVinci Resolve 16’daki Yeni Ortak ?al??ma ?zellikleri

Genel bir timeline, gü?lü veri taban? güdümlü tasar?m, bin ve klip kilitleme, dahili sohbet, timeline mukayese ara?lar? ve bunlar gibi daha nicesini i?eren DaVinci Resolve Studio, farkl? sanat??lar?n hepsinin ayn? proje üzerinde ayn? anda beraber ?al??mas?na imkan veren, dünyan?n yegane post prodüksiyon ??zümüdür!

Daha fazla bilgi >

DaVinci Resolve Studio

Daha da yarat?c? ara?lar ve se?enekler i?in DaVinci Resolve Studio'ya terfi edin! ResolveFX ve FairlightFX eklentilerinin vazge?ilmez devasa bir setinin yan? s?ra, saniyede 120 kareye kadar kare h?zlar?nda 4K, 8K ve daha yüksek ??zünürlüklü projeler i?in deste?e de sahip oluyorsunuz. Yüz tan?ma, h?z ?arp?tmal? yeniden zamanlama, otomatik renk dengeleme ve otomatik renk e?le?tirme gibi ?zellikleri etkinle?tiren DaVinci Neural Engine motoruna da sahip oluyorsunuz. DaVinci Resolve Studio bunlar?n yan?nda; gren ara?lar?, geli?mi? gürültü azaltma, bulan?kla?t?rma ve sis efektleri, HDR derecelendirme, 10bit H.264 deste?i, 3D sarmal ses, stereoskopik 3D deste?i, ?ok kullan?c?l? ortak ?al??ma ara?lar?n? ve ?ok daha fazlas?n? da ekler!

DaVinci Neural Engine

DaVinci Neural Engine

Yeni DaVinci Neural Engine motoru; teknoloji harikas? derin n?ral a?lar ve ??renmenin yan?nda; yeniden zamanlama i?in speed warp hareket tahmini, ?ekimleri ?l?eklendirmek i?in super scale, otomatik renk ve renk e?leme, yüz tan?ma ve bunlar gibi nice yeni ?zelli?e gü? sa?lamas? i?in yapay zekay? (AI) kullan?r! DaVinci Neural Engine tamamen ?ok platformludur ve yapay zeka i?in en yeni GPU yeniliklerini ve benzersiz performans ile kalite sa?lamak i?in de ‘deep learning’ olarak bilinen derin ??renmeyi kullan?r. DaVinci Neural Engine; komplike, tekrarlanan ve zaman al?c? problemlerini ??zmeye yarayan basit ara?lar sa?lar. ?rne?in, ?ekimlerdeki ki?ilerin yüzlerine g?re kliplerinizi bin’lere otomatik olarak düzenlemek i?in, yüz tan?ma ?zelli?ini etkinle?tirir!

New Resolve FX Analog Damage

Yeni Resolve FX Analog Damage (Hasar)

New Resolve FX Pencil Sketch

Yeni Resolve FX Pencil Sketch (Kara Kalem)

Yeni ve Geli?tirilmi? ResolveFX

DaVinci Resolve Studio 16, kurgucular?n ve renk uzmanlar?n?n ?ok sevecekleri bir?ok yeni eklentinin yan? s?ra, mevcut ResolveFX i?in de büyük geli?tirmeler i?erir! ?rtüler eklemek, g?lgeler dü?ürmek, nesneler ??karmak, analog gürültü ve hasar eklemek, renksel sapma, video bi?imlendirme ve bunlar gibi daha nicesi i?in yeni ResolveFX eklentilerine sahip oluyorsunuz! Ayr?ca, tarama ?izgisi, güzellik, yüz geli?tirme, bo?luk dolgusu, ?arp?tma ?zelli?i, ?lü piksel tamiri ve renk uzay? d?nü?türme eklentileri i?in de geli?tirmeler vard?r. Bunlara ek olarak, Kurgu sayfas?ndaki timeline e?ri düzelticiden veya Renk sayfas?ndaki keyframe panelinden, ResolveFX keyframe’lerini art?k g?rüntüleyebilir ve düzeltebilirsiniz!

No Monthly Cloud Licensing

Ayl?k Cloud Lisans? Yok

Cloud bazl? yaz?l?mlar?n aksine, DaVinci Resolve Studio internete ba?lanmay? gerektirmez ve ayl?k üyelik ücretleri de s?z konusu de?ildir. DaVinci Resolve Studio sadece US$379, kar??l???nda sat?n al?nabilir. Bu da popüler cloud üyeliklerinden %50 daha dü?ük bir fiyatt?r. Buna ek olarak; tam say?sal kurgulama, geli?mi? renk düzeltme, Fusion efektleri ile hareket grafikleri ve profesyonel Fairlight ses ara?lar?n?n hepsine sat?n al?nmas? kolay olan bu ??zümde sahip oluyorsunuz. Bu; bir tane fiyat?na, 4 adet üst düzey profesyonel uygulama sat?n almak gibidir!

No Monthly Cloud Licensing
Legendary DaVinci Quality

Efsanevi DaVinci Kalitesi

DaVinci Resolve’?n Emmy? ?düllü g?rüntü i?leme teknolojisi, derin 32-bit float g?rüntü i?leme ?zelli?inin yan? s?ra, parlakl??? renkten ayr? olarak i?leyen kendine ?zgü ve patentli YRGB renk bilimi i?erir. Bu, parlak b?lgelerin, orta tonlar?n ya da g?lgelerin rengini yeniden dengelemenizi gerektirmeden, videonuzun parlakl???n? ayarlaman?z? mümkün k?lar! Devasa dahili renk düzeni, en son HDR ve geni? renk skalas? olan i? ak??lar? i?in mükemmeldir.

Blackmagic RAW

Blackmagic RAW

Raw File

Blackmagic RAW; muhte?em g?rüntü kalitesini ve müthi? h?zl? performans? ak?ll? yeni bir dosya format?nda sa?layan, yeni ve modern bir codec’dir. Geli?tirilmi? de-mosaic teknolojisi ve devrimsel, ak?ll? bir tasar?m? ile Blackmagic RAW, RAW format?n?n hem kalitesini hem de avantajlar?n?, geleneksel video formatlar?n?n h?z?, kullan?m kolayl??? ve dosya büyüklükleriyle beraber sizlere sunuyor.

Blackmagic RAW; kamera taraf?ndan h?zland?r?lmas? i?in de-mosaic i?leminin bir k?sm?n? kameraya aktaran, ak?ll? bir tasar?ma sahip karma bir codec’tir. Bu da size, inan?lmaz derecede etkili kodlama ve kü?ük dosya ebatlar? sunar. Blackmagic RAW dosyalar?, basit bir RAW kasas?ndan ?ok daha ileridir, ?ünkü g?rüntü verisiyle beraber, kameran?n sens?r ?zellikleri hakk?nda bilgileri birle?tirir. Bu da size, daha yüksek s?k??t?rma ayarlar?nda bile, daha iyi g?rüntü kalitesi sunar. ISO, beyaz ayar?, pozlama, kontrast, doygunluk ve ?zel renk düzenleri üzerinde size mutlak kontrol sa?lar. Blackmagic RAW ayr?ca, kullan?c? taraf?ndan de?i?tirilebilir sidecar metadata dosyalar?, GPU ve CPU h?zland?rma, yeni 4. Nesil Blackmagic Design Renk Bilimi, sabit kalite ve sabit bit oran? i?in farkl? kodlama se?enekleri ve daha nicesi dahil olmak üzere, geni? metadata deste?i de i?erir.

Raw Metadata
Raw Metadata Detail

Blackmagic RAW ile, tek bir formattan projelerin; ?ekimini yapabilir, kurgulayabilir ve renk düzenlemelerini yapabilirsiniz. Kamerada yapt???n?z g?rüntü düzeltmeleri ve ayarlar?, metadata üzerinden DaVinci Resolve’ye gelecektir ve tamam?yla düzenlenebilirler. DaVinci Resolve’de bile RAW ayarlar?na de?i?iklik yapabilirsiniz, Blackmagic RAW format?n? destekleyen di?er uygulamalarda dosyalar? a?abilir ve ayarlar? otomatik olarak g?rebilirsiniz. Yaz?l?m uygulamalar? aras?nda, hatta farkl? platformlarda bile, uyumlu g?rünüme ve kontrollere sahip olursunuz. Blackmagic RAW, dünyan?n en h?zl? ve yüksek kaliteli RAW format?d?r.

Blackmagic RAW hakk?nda daha fazla bilgi >

Donan?m Kontrol Panelleri

Omzunuzun üzerinden sizi takip eden bir mü?teri oldu?unda h?zl? ?al??abilmeniz gerekir. DaVinci Resolve kontrol panelleri, size ayn? anda birden fazla parametre üzerinde ak?c? kontrol sa?lamak üzere tasarland???ndan, standart bir bilgisayar faresiyle yap?lmas? imkans?z olan g?rünümler olu?turman?z? mümkün k?lar. Tüm kontroller, mant?ksal olarak do?al el pozisyonlar?n?z?n yak?n?na konumland?r?lm??t?r ve en yüksek kalitedeki malzemelerden üretilmi?tir. Pürüzsüz, yüksek ??zünürlüklü a??rl?kl? iztoplar?n yan? s?ra, istedi?iniz ayar? do?ru olarak de?i?tirebilmeniz i?in, diren?leri mükemmel olan hassasiyetle üretilmi? kontrol dü?meleri ve kadranlar i?erir. DaVinci Resolve kontrol panelleri, g?rüntünün her noktas?na sezgisel olarak dokunman?z? sa?lar!

Hardware Control Panels

Profesyonel Fairlight Konsollar?

Fairlight ses miksaj konsollar?, yaz?l?mda bulunan hemen hemen her parametre ve ?zellik i?in, yüksek kalite kontroller i?erir. E?siz kullan?c? arayüzleri ve dinamik yap?land?rma de?i?iklikleri, yapaca??n?z i?e g?re optimize edilmi?, kullan?m? h?zl? butonlar ve kontroller sa?layarak, Fairlight audio ile, dünyada bulunan di?er ara?lardan ?ok daha h?zl? ?al??man?za imkan tan?r. Modüler olan tasar?m?yla, ihtiyac?n?z olandan daha büyük bir konsol ile ba?layabilir ve sonras?nda tesisinizin artan ihtiya?lar?n? kar??lamak üzere, daha fazla modül ekleyebilirsiniz.

Diagram for Fairlight Professional Consoles

Kanal Kontrolü

Her bir kanal ?eridi i?in ?ift fonksiyonlu dü?meler ve butonlar.

Kasa B?lmeleri

Modüler ?elik d?küm kasas?; 2, 3 ve 5 b?lmeli olarak mevcuttur.

LCD Ekran

HDMI ve SDI giri?leri ile yüksek ??zünürlüklü ekran.

Kanal Sürgüleri

12 kanal ?eridi ve kontrol butonlar? ile motorlu sürgü paneli.

Ses Düzeltici

Yüksek h?zlarda ses düzeltme i?in donan?m kontrol paneli.

Consoles Diagram
LCD Monitor
LCD Monitor

Fairlight Konsol LCD Ekran?

Kanal kontrollerini, g?stergelerini, videoyu ve daha fazlas?n? g?rüntülemek i?in, HDMI ve SDI giri?leri olan yüksek ??zünürlüklü ekran.

Channel Control
Channel Control

Fairlight Konsol Kanal Kontrolü

12 sürgülü kanal ?eritlerinin her biri i?in; 8 adet ?ift fonksiyonlu dokunmaya duyarl? dü?meleri ve butonlar?, 192 adede kadar parametrenin kontrolünü parmaklar?n?z?n ucuna getirir!

Channel Fader
Channel Fader

Fairlight Konsol Kanal Sürgüleri

Her bir kanal?n durumu i?in LED ekran?n?n yan? s?ra, ?a??rma, solo, mute ve otomasyon kontrollü 12 adet motorlu tam do?ru sürgü i?eren fader paneli.

Audio Editor
Audio Editor

Fairlight Konsol Ses Düzeltici

Yüksek h?z tam do?rulukta ses düzeltme i?in ?zel donan?m kontrol paneli, s?radan bir fare ile mümkün olandan ?ok daha h?zl? ?al??man?z? sa?lar.

fairlight 5 fairlight 3 fairlight 2
  • 5 b?lmeli Fairlight Konsolu
  • 3 b?lmeli Fairlight Konsolu
  • 2 b?lmeli Fairlight Konsolu
icon-mac
icon-win
icon-linux

Mac, Windows ve Linux

DaVinci Resolve tüm temel platformlarda ?al??t??? i?in, evde veya bir post tesisinde Mac üzerinde, Windows kullanan bir yay?n tesisinde ya da bir VFX stüdyosunda Linux sisteminde kullanabilirsiniz. Bu, diledi?iniz platformu kullanma ?zgürlü?ünü verirken, mevcut sistemleriniz ve i? ak??lar?n?zla entegre etmenizi de kolayla?t?r?r. E?er Red Hat ya da CentOS Linux ?al??t?r?yorsan?z, dü?ük maliyetli ana kartlar, inan?lmaz derecede h?zl? i?lemciler, ?ok miktarda RAM ve 8 adede kadar Grafik ??leme ünitesi (GPU) kullanarak, kendi i? istasyonunuzu bile geli?tirebilirsiniz. Ola?anüstü ger?ek zamanl? performans i?in, kendi süper bilgisayar?n?z? geli?tirdi?inizi dü?ünün.

A??k ve Uyumlu

Piyasada mevcut olan o kadar farkl? i? ak??lar? ve sistemler sebebiyle, her ?eyin üstesinden gelebilecek yeterince uyumlu ve a??k olan bir post prodüksiyon ??zümüne ihtiyac?n?z var. DaVinci Resolve tüm temel dosya formatlar?, medya türleri ve post prodüksiyon yaz?l?mlar?yla ?al??mak üzere tasarlanm??t?r. Projelerinizi DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Avid Media Composer ve Premiere Pro aras?nda kullanabilmeniz i?in XML, EDLs ya da AAF kullanabilirsiniz. Fusion ile derin entegrasyon VFX ?al??malar? i?in g?rüntülerinizi g?ndermenizi kolayla?t?r?r ya da After Effects gibi yaz?l?mlar aras?nda projelerinizin gidi? geli?ini sa?laman?z? mümkün k?lar. Ses ?al??malar? i?in, projeleriniz DaVinci Resolve ve ProTools aras?nda kolayl?kla ta??nabilir. K?sa süreli bir teslim tarihi s?z konusu ise "sorunsuz ?al??mas?" i?in DaVinci Resolve’ye güvenebilirsiniz!

Next Page - Cut

Sonraki Sayfa

Cut

hakk?nda daha fazla bilgi Cut Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Edit Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Fusion Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Color Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Fairlight Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Media Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Ortak ?al??ma Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Klavye Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Paneller Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi E?itim Arrow

DaVinci Resolve 16

DaVinci Resolve 16

Yeni h?zl? kurgu sayfas? dahil kurgulama, g?rsel efekt, hareketli grafikler, renk düzeltme ve ses post prodüksiyon i?in yenilik?i ara?lar tek bir uygulamada!

ücretsiz

DaVinci Resolve Studio 16

ücretsiz sürümde bulunan tüm ?zellikleri i?ermenin yan? s?ra; DaVinci Resolve Neural Engine ?zellikleri, ?ok kullan?c?l? ortak ?al??ma, stereoskopik 3D ara?lar?, düzinelerce ResolveFX ve FairlightFX eklentileri, HDR derecelendirme, film greni, bulan?kla?t?rma ve sis efektleri ve bunlar gibi nice ?zelli?i i?erir.

US$379

DaVinci Resolve Micro Panel

DaVinci Resolve Micro Panel

ü? adet yüksek ??zünürlüklü ve a??rl?kl? iztopu, temel ara?lar i?in 12 adet kontrol dü?mesi, 18 adet atanm?? navigasyon ve aktar?m tu?lar? ve daha nicesini i?eren son derece kü?ük, portatif donan?m kontrol paneli.

US$1,299

DaVinci Resolve Mini Panel

DaVinci Resolve Mini Panel

ü? adet yüksek ??zünürlüklü ve a??rl?kl? iztopu, temel ara?lar i?in 12 adet kontrol dü?mesi ve iki adet 5 in? ekran? bulunan bir üst deck, 8 adet sanal dü?me ve sanal butona ek olarak ara?lar? de?i?tirmek, dü?ümlerle ?al??mak, sabit resimler ?ekmek ve timeline i?inde gezinmek i?in atanm?? tu?lar ve daha fazlas?n? i?eren kompakt profesyonel bir donan?m kontrol paneli.

US$3,899

DaVinci Resolve Advanced Panel

DaVinci Resolve Advanced Panel

Ergonomik bak?mdan birbiriyle ba?lant?l? ü? kontrol yüzeyi ve d??a ?ekilir klavyesiyle tasarlanm?? Advanced panel, yapaca??n?z her bir renk derecelendirme seans?nda size eksiksiz hakimiyet sunacakt?r. Her bir düzeltme kontrolünün ayr? ki?iselle?tirilebilir tu?, dü?me, yüksek ??zünürlüklü a??rl?kl? iztopu ya da halkas? bulundu?undan daha geni? ?e?itlilikte g?rünümler olu?turmak i?in daha h?zl? denemeler yapabilirsiniz.

US$39,049

DaVinci Resolve Editor Keyboard

DaVinci Resolve Editor Keyboard

?? ak???n?z? ?nemli ?l?üde h?zland?rmak i?in atanm?? kurgulama tu?lar? ve yüksek kaliteli arama kadran? i?eren profesyonel klavye.

US$1,175

成版人黄瓜app