Cintel Scanner

Filmin yarat?c?l???yla tasar?mda devrimin birle?imi!

Cintel Scanner Right Cintel Scanner Left Cintel Scanner
Cintel Scanner

Dünyada Cintel kadar film tarama deneyimine sahip ba?ka bir firma yoktur. Bu bilgi, en ?a?da? teknoloji ile birle?tirilerek Cintel Scanner üretildi! Mimari estetik bir tasar?ma sahip Cintel Scanner, o denli ince bir yap?dad?r ki duvara bile monte edilebilir! Yeniden tasarlanm?? dijital servolar, yüksek yo?unluklu difüz?r ???k ve g?rüntüleme sistemleri i?erdi?inden, Ultra HD ??zünürlükte, saniyede 30 kareye kadar 35mm ve 16mm film tarayan ger?ek zamanl? bir taray?c?ya sahip oluyorsunuz! Cintel Scanner, post prodüksiyonda kullan?lmak üzere dijital film dosyalar?n?n olu?turulmas?nda veya ?ok say?da film ar?ivinin taranmas?na ve internet üzerinden yay?n? ve da??t?m? i?in Ultra HD ana kopyalara d?nü?türülmesinde mükemmeldir.

Yetkili Bayiler
Convert Existing Film to Ultra HD

Varolan Filmleri Ultra HD'ye D?nü?türün

Tüketicilerin devasa say?larda büyük Ultra HD televizyonlar sat?n almas?yla, harika Ultra HD i?erik i?in talep hi? bir zaman bu kadar yo?un olmam??t?r. Ge?ti?imiz 100 y?ll?k zaman zarf?nda, stüdyolar taraf?ndan milyonlarca saatlik film olu?turulmu?tur ve bunlar tüm dünyada kilitli depolarda saklanmaktad?r. Bu 35mm filmin tümü, 4K ??zünürlü?ündedir ve bu da eski filmleri d?nü?türmeyi, Ultra HD i?eri?in tüketicilere sunman?n en ucuz ve en h?zl? yolu yapar. Cintel Scanner, hem negatif hem de pozitif 35mm filmi inan?lmaz kalitede Ultra HD'ye tarayarak, kimsenin bugüne kadar 35mm filmde g?remedi?i ekstra ??zünürlü?ü ortaya ??karmaktad?r! Ultra HD mü?terilerin yeni büyük ekran televizyonlar?nda izleyebilecekleri uzun metrajl? film ve televizyon programlar? olu?turman?n en kolay yoludur!

The Creative Advantage of Film

Filmin Yarat?c? Avantaj?

Filmden ba?ka hi? bir ?ey film gibi g?rünmez ?yi ?ekilmi? 35mm filmin g?rünümü mutlakt?r ve tüm dijital sinema kameralar?n?n ula?maya ?al??t??? da budur. Film üzerine ?ekim yapt???n?zda tek bir g?rünümle s?n?rl? kalm?yorsunuz ?ünkü, g?rüntülerinizin nas?l g?rünece?ini k?kten de?i?tiren geni? se?enekte bo? film aras?ndan se?im yapabilirsiniz. Günümüzde bile, harika dijital sinema kameralar? varken, Hollywood'un en büyük film yap?mc?lar?n?n baz?lar?, halen 35mm film üzerine ?ekim yapmay? tercih ediyorlar. Bunun sebebi de sadece keskinli?inden, dinamik aral???ndan ve renk ?l?ümünden dolay? de?il; daha ?ok kazand?rm?? oldu?u o klasik film yarat?c? tarz?ndan dolay?d?r. Maalesef ge?mi?te film ile yap?lan post prodüksiyon maliyetleri ?ok yüksekti. Cintel Scanner, bu yüksek maliyeti ortadan kald?r?yor ?ünkü, kendinizin kurup ?al??t?rabilece?i, fazla bak?m gerektirmeyen bir tasar?m sunuyor!

Preserve Historical Footage

Tarihi ?ekimleri Koruyun

Cintel Scanner’ler en geli?mi? Image Mill i?leme teknolojisine sahiptirler. B?ylece, daima optik stabilizasyon teknolojisine sahip olman?z, Cintel Scanner’i tarihsel ar?iv d?nü?ümleri ve restorasyon projeleri i?in ideal bir se?enek yapar. Cintel'in ?ok ince boyutu sayesinde hem masa üstünde hem de duvara monte ederek kurulumu yap?labilir. Hatta optik ses ya da keycode okuyucular? takmak i?in birden fazla aksesuar montaj noktalar? bile bulunur. ?imdi kendi taray?c?n?z? sat?n ald???n?zda film transfer i?lemi i?in de?erli filmlerinizi tesisinizden ba?ka bir yere nakletmek zorunda kalmayacaks?n?z. Cintel Scanner, dijital restorasyon ve master i?lemine haz?r sabit dosyalar olu?turman?z? mümkün k?l?yor.

Create Stunning HDR Images

Nefes Kesen HDR G?rüntüler Olu?turun

35mm filmin inan?lmaz derecede yüksek dinamik aral??? ve 4K’l?k yerel ??zünürlü?ü vard?r. Cintel Scanner 2, ayr? olarak sat?n al?nabilen opsiyonel 16mm film yuvas? ile, yeni bir 35mm’lik kayd?rma plakas? i?erir; b?ylelikle daha iyi renkli, daha ?ok dokulu ve her zamankinden ?ok daha fazla detayl? yüksek dinamik aral?kl? dijital ana ??kt?lar olu?turabilirsiniz. Bu; Netflix, AppleTV, HULU ve bunlara benzer servislerde 4K HDR i?eriklere olan taleplerin kar??lanmas?n? mümkün k?lar. Cintel Scanner 2, ürünle beraber gelen DaVinci Resolve 15 Studio ile ?al??mas? i?in tasarlanm??t?r. Geli?mi? renk düzeltmenin yan?nda DaVinci Resovle 15 Studio, otomatik kir giderme i?in yeni Revival ara?lar?, toz süpürme, k?rp??may? giderme, ak?ll? dolgu teknolojisi ile nokta yama onar?m? ve geli?mi? zamansal ve mekansal parazit azaltma ?zelliklerini de i?erir. DaVinci Resolve 15 Studio ile Cintel Scanner 2; tarama, renk düzeltme, restore etme ve yüksek dinamik aral?kl? Ultra HD da??t?m i?in film ar?ivinize master i?lemi yapman?z i?in gereken her ?eyi size sunar.

Innovative Design

Yenilik?i Tasar?m

Duvar?n?zda zarif bir ?ekilde as?lmas? i?in tasarlanm?? olan Cintel Scanner, u?ak tasar?m?nda kullan?lan y?ntemlerle üretilmi?tir, sert ve titre?imi kesen, ana g?vdeye sahip oldu?undan, pürüzsüz film yükleme ve ??karma i?lemine sahip oluyorsunuz. Ana kasas?, süper sert yap?sal ?er?eveye sahip oldu?undan; daha eski, basit, a??r kaplama tasar?mlara oranla ?arp?c? derecede daha hafif ve daha dayan?kl?d?r. Bu nedenle Cintel Scanner, tesisinizde duvara monte edilebilecek kadar hafif oldu?undan renk düzeltme ekipman?n?z?n ?evresel bir par?as? haline geliyor. Süper ince ve duvara monte edilebilir ?zelli?inden dolay?, kullanmad???n?z zamanlarda ortal?kta de?ildir ve kullanman?z gerekti?inde, kolayl?kla ?al??t?r?labilir. ?ster duvarda ister masa üzerinde kullan?yor olun, yenilik?i tasar?m?; sürme kapaklar, dahili temizleme silindirler ve filminizin temiz kalmas? ve de?erli negatiflerinizin titizlikle kullan?m?n? sa?layan yeni dijital servo’lar i?erir. 

Latest Technology
Thunderbolt

En Son Teknoloji

Cintel Scanner teknolojide bir yeniliktir. Film geleneksel olarak mekaniksel bir teknoloji olmu?tur ve film ürünleri de deneyimli mühendisler taraf?ndan ?al??t?r?lmas? gereken dü?ük kalitede elektronik teknolojiden olumsuz etkilenmi?tir. Yeni Cintel Scanner 2 en son Blackmagic Design g?rüntü teknolojisi ile tasarlanm??t?r ve ?imdi de bir PCIe ba?lant?s? ile bir Thunderbolt 3 ba?lant?s? i?ermektedir. ?imdi bir Mac, Windows ya da Linux bilgisayara ba?layabilir ve renk düzeltme sisteminize filmi do?rudan tarayabilirsiniz. Bu i?lem, kurulumu ve kullan?m? a??r? h?zland?rmas?n?n yan?nda tarama i?leminden sonra yava? dosya kopyalama sürecini de ortadan kald?r?yor. Gelecekte, yeni ?zellikler ilave edebilecek yüklenmesi kolay yaz?l?m güncellemelerine de sahip oluyorsunuz. Ayr?ca, gerekli oldu?unda, bilgisayar?n?z? bile güncelleyebiliyorsunuz.

Minutes

Ger?ek Zamanl? Tarama

Cintel Scanner, Thunderbolt 3 kullanan dünyan?n ilk ger?ek zamanl? 4K film taray?c?s? oldu?undan düzenlenmesi ve kurulumu kolayd?r. Yeni yüksek yo?unluklu difüzor ayd?nlatma, Cintel Scanner’in pürüzsüz ger?ek zamanl? bir h?zda ?al??mas?n? sa?larken, filmin yüklenip ??kar?lmas?n? düzgün ve transfer sürecinin de müthi? h?zl? olmas?n? sa?l?yor. Thunderbolt 3 ba?lant?s? devasa 40 Gb/sn h?z ?zelli?ine sahip oldu?undan kalite k?s?tlamalar? ya?amadan bütün bu verileri direkt bilgisayar?n?za transfer edebilirsiniz. Hatta tek bir Thunderbolt kablosunu ??kartarak bilgisayarlar?n?z? de?i?tirebilirsiniz. Bunlar?n yan? s?ra, Thunderbolt 3 ba?lant?s? olmayan Windows ve Linux temelli bilgisayarlara ba?lanmas? i?in, harici bir PCIe arayüzüne de sahiptir. Cintel Scanner ile, bir film taray?c?s?n?n yüksek ??zünürlü?üne geleneksel bir telesine'nin ger?ek zamanl? kullan???na sahip oluyorsunuz!

keykode

Audio and KeyKode Reader

Opsiyonel Audio and KeyKode Reader, filmden yüksek kalitede ses ve KeyKode bilgilerinin yakalanmas?na olanak verir. Okuyucu, geli?mi? optikler ile manyetik ses kafas? veya derin k?rm?z? LED ayd?nlatma, elektronik olarak olu?turulan aral?klar, ve olabilecek en iyi seviyede ses yakalama ile inan?lmaz yükseklikte frekans tepkisi sa?lamas? i?in istikamet, zenit ve yaw a??s?na tam do?rulukta mekanik ayarlar ?zelliklerine sahiptir. Okuyucu ayr?ca wow ve flutter (titreme)’?n otomatik olarak düzeltilme ?zelli?ini i?erir, b?ylece taray?c? h?z?n?n de?i?ti?i durumlarda dahi tam do?rulukta ses yakalaman?za olanak sa?lar. KeyKode Reader e?le?ti?i video zaman kodu ile kolayl?kla ili?kilendirebilmeleri i?in, her bir film karesi i?in size farkl? bir tan?mlay?c? rakam sa?lar. Kurulumu kolayd?r ve yapman?z gereken tek ?ey okuyucuyu kasan?n ?n k?sm?n?n üstüne takmakt?r ve otomatik olarak tespit edilecektir.

Tan?nm?? Cintel Kalitesi

Cintel Scanner, olduk?a parlak küresel RGB LED ayd?nlatma ve son derece hassas g?rüntüleme sens?rü i?erir. B?ylece full ger?ek zamanl? h?zda bile ?al??t?r?l?rken süper keskin, yüksek kaliteli taramalar elde etmi? olursunuz. Küresel RGB LED ayd?nlatma paha bi?ilmez filminizin hi? bir zaman gereksiz termal stres ve geleneksel taray?c? lambalar?ndan kaynaklanan renk solma etkilerine maruz kalmamas?n? sa?l?yor. Buna ek olarak, Cintel'in patentli difüz?r küre (diffusing sphere) teknolojisi tozun ve ?iziklerin g?rünürlü?ünü azaltarak her defas?nda ?arp?c? güzellikte film tarama kalitesi sunuyor.

Renowned Cintel Quality
Latest Technology

Az Bak?ml? ücretsiz Ba?lant?lar

Cintel Scanner’in kurulumu ve düzenlenmesi, Thunderbolt 3 ve PCIe arayüzleri sayesinde kolayd?r. Yapman?z gereken tek ?ey, taray?c?y? Mac ya da Windows bilgisayar?n?za ba?lamak, DaVinci Resolve Studio’yu yüklemek ve tarama i?lemine ba?lamakt?r. B?ylece, taray?c?y? ?al??t?racak ve destek sa?layacak bir mühendise ihtiyac?n?z olmayacakt?r. Cintel Scanner, onu cihazlar aras?nda ta??yabilme esnekli?ini ve hatta dizüstü bilgisayarlar?na tak?lmak üzere tasarlanm?? oldu?undan i?eri?i kullanaca??n?z bilgisayara do?rudan filminizi tarayabilirsiniz. HDMI ??k??? yerel bir monit?r kullanarak pürüzsüz do?rulukta odaklanma ve film hizaland?rma i?in Ultra HD televizyonlar? destekler. Cintel Scanner 2 ayr?ca, ses takibi yapan cihazlar gibi harici cihazlara ve daha nicesine ba?lanabilmesi i?in, yeni bir bi-phase (?ift evreli) ve zaman kodu ??k?? ba?lant?s? i?ermektedir. Hatta HDMI ??k??? Blackmagic Mini Converter HDMI to SDI 4K kullan?larak SDI video'ya d?nü?türülebilir, bu da mü?terilerinizin izleme yapabilmesi i?in sisteminizle ba?lant? kurabilmeleri i?in mükemmeldir!

Inputs
HDMI Thunderbolt 3 PCIe XLR 3 Power

H?zl? Kolay Kontrol

Cintel Scanner’in kullan?m? kolay ve sezgiseldir. Filmleri Ultra HD ya da HD dosyalar?na transfer etmek ve yakalamak i?in ihtiyac?n?z olan her ?eyi i?eren taray?c? kontrol yaz?l?m? dahildir. Taranan dosyalar; daha ileri renk, restorasyon ve mastering ?al??malar? i?in, DaVinci Resolve ile de a??labilir. Cintel Scanner’in kurulumu hakk?nda daha fazla bilgi i?in, kullanma k?lavuzunu buradan indirin.

Fast Easy Control
DaVinci Resolve

DaVinci Resolve ??erir.

Ge?mi?te post prodüksiyon i?in yüksek kalitede g?rüntüler elde etmenin temel y?ntemi film üzerine ?ekim iken, Cintel telesine ve DaVinci renk düzeltme yaz?l?m?, dünya ?ap?nda kullan?lan standart bir kombinasyondu! ?imdi, bu iki harika marka tekrar bir araya geliyor ?ünkü, Cintel film taray?c?s? DaVinci Resolve Studio yaz?l?m?n?n tam sürümünü i?eriyor! Art?k, tam renk düzeltme ?zellikleri dahil oldu?undan, Cintel taray?c?n?n inan?lmaz g?rüntü kalitesinden faydalanabilirsiniz. Ekipmanlar?n?zdan dolay? hi? bir zaman yarat?c?l?k bak?m?ndan k?s?tlanma ya?amazs?n?z ?ünkü dünyan?n ?nde gelen sinematograflar?n?n kullanm?? oldu?u ayn? gü?lü renk düzeltme ara? tak?m?yla birlikte inan?lmaz film g?rünümlerine sahip olacaks?n?z!

Cintel Ailesi

1927 y?l?nda John Logie Baird taraf?ndan kurulmu?tur

Cintel di?er tüm ?irketlerden daha uzun bir süredir film ve televizyon sekt?rüne yüksek ??zünürlükte film tarama ara?lar? sunmaktad?r. Cintel, sinema film taray?c? sekt?ründe dünyan?n en güvenilir ara?t?rmac?lar?ndan, tasar?mc?lar?ndan ve üreticilerinden biri olarak ün yapm??t?r. 85 y?l? a?k?n deneyimiyle Cintel; yay?n, post prodüksiyon ve dijital arac? i? ak??lar? i?in film'in en yüksek kalite dijital g?rüntülemesini sa?layan temel teknolojileri geli?tirmi? ve patentlemi?tir. ?imdi Blackmagic Design'?n kamera, g?rüntü i?leme ve DaVinci renk düzeltme tecrübesiyle birle?en yeni Cintel Scanner, film gelene?inin, ileri, güvenilir teknolojiyle birlikte endüstriyel tasar?m?n kusursuz kar???m?d?r.

1927

John Logie Baird, Baird Television Company'i kuruyor, daha sonra ?irketin ad? Cintel olarak de?i?tiriliyor.

Timeline arrow

1950

?lk u?an nokta taray?c? BBC'nin Lime Grove Stüdyosuna kurulmu?tur.

Timeline arrow
Cintel Pedigree timeline

1993

Cintel Mk III yüksek ??zünürlüklü telesine g?sterilmi?tir.

Timeline arrow

2014

Blackmagic Design Cintel'i sat?n al?r ve taray?c?n?n yeniden tasar?m?n? yapar.

Timeline arrow
Complete Solution

Tam ??züm

Cintel Scanner, bilgisayar?n?zla filminizi taramak ve derecelendirmek i?in ihtiyac?n?z olan her ?eyi i?erir

Cintel Scanner; dahili Image Mill stabilizasyonu, bir adet 35mm HDR film yata?? (film gate) (16m ayr? sat?n al?n?r), iki adet film makaras? (film spool), d?rtlü temizleme silindir (cleaning rollers) tak?m?, masa montaj ayaklar? ve taray?c?y? ?al??t?rmak i?in kullan?lan DaVinci Resolve Studio yaz?l?m?n? i?erir. DaVinci Resolve ayr?ca, gren azaltma, toz giderme ve kir giderme ara?lar? da i?ermektedir. Blackmagic Design Cintel Scanner eksiksiz bir ??zümdür. Hi? bir gizli kurulum ücreti, yaz?l?m güncelleme ücreti ve süregelen yaz?l?m kullanma lisans ücreti yoktur. Ayr?ca taray?c?n?z? ba?ka bir kullan?c?ya tamamen ücretsiz transfer edebilirsiniz.

?rnek Taramalar

Buradaki derecelendirilmemi? RAW ?rnek kliplerini indirin ve Cintel Scanner'in inan?lmaz kalitesini kendi g?zlerinizle g?rün!

TAF Tablosu

TAF Chart

Renk dengesini ve pozlama ?l?ümlerini g?steren Telesine Analiz Film tablosu.

??zünürlük Tablosu

TAF Chart

Kamera hassasiyetini de?erlendirmeye yarayan, kare kapsam?ndaki yatay ve dikey ?izgileri g?sterir.

DaVinci Resolve’yi ücretsiz indirin!

Hepsi tek bir uygulamada olmak üzere, SD, HD ve Ultra HD'de kurgulama, renk düzeltme ve profesyonel ses post prodüksiyon i?in devrim yaratan yeni ara?lar.

Next Page - Teknik ?zellikler

Sonraki Sayfa

Teknik ?zellikler

Cintel

Cintel Scanner 2

Cintel Scanner 2

Thunderbolt 3 ya da PCIe ile tam Ultra HD ??zünürlü?ünde ve hatta HDR’de bile, 35mm ve 16mm filmi saniyede 30 kareye kadar transfer edebilen ger?ek zamanl? film taray?c?. DaVinci Resolve Studio Yaz?l?m?n? da i?erir.

US$37,045

?imdi Sat?n Al
Cintel Audio and KeyKode Reader

Cintel Audio and KeyKode Reader

Profesyonel, yüksek kalitede ses ve KeyKode bilgilerini ve g?rüntüleri do?rudan filmden Cintel Scanner ile yakalay?n.

US$4,319

?imdi Sat?n Al
Cintel Scanner 16mm Gate HDR

Cintel Scanner 16mm Gate HDR

Bu opsiyonel kit, 16mm film koruma plakas? (skid plate), 2 adet i? ara halka, 2 adet d?? ara halka ve 2 x 3" film ?ekirde?i/g?be?i (film core) i?erir.

US$1,725

?imdi Sat?n Al
Cintel Scanner 35mm Gate HDR

Cintel Scanner 35mm Gate HDR

Cintel Scanner ile kullan?lmak üzere yedek 35mm film koruma plakas?.

US$1,355

?imdi Sat?n Al
Cintel Cleaning Roller Kit

Cintel Cleaning Roller Kit

Tarama esnas?nda tanecik ve toz temizli?i ile filmin temizlenmesinde kullan?lan yedek 4 adet yap??kanl? temizleme silindirleri seti.

US$295

?imdi Sat?n Al
Blackmagic PCI Express Cable Kit

Blackmagic PCI Express Cable Kit

Bilgisayarlar? UltraStudio 4K Extreme 3 gibi ürünlere ba?lamak i?in, Thunderbolt'tan daha yüksek h?zlara ihtiya? duydu?unuzda, yüksek h?z Generation 3 PCI Express plug-in kart? ve kablosu.

US$329

?imdi Sat?n Al
成版人黄瓜app