Blackmagic Video Assist

Blackmagic Video Assist 12G HDR ile Tan???n

Yeni Blackmagic Video Assist 12G HDR, her türlü SDI veya HDMI kameraya; tüm HD, Ultra HD, 2K ve 4K DCI formatlar?nda profesyonel izleme ve kaydetme ?zellikleri ekler! Tamam?yla yeni olan tasar?m?; HDR i?leri i?in daha parlak ekran, tally g?stergesi, 4 adet dahili skop, iyile?tirilmi? odak yard?m ?zellikleri, 3D LUT’lar ve tüm desteklenen kameralardan yerel Blackmagic RAW kaydetme gibi yenilikleri kapsar. 5 in? ve 7 in? modellerin her ikisinde 12G-SDI ve HDMI 2.0 ile, hemen hemen her cihazdan 2160p60’a kadar tüm formatlarda kay?t i?in destek sunar. Daha parlak dokunmatik ekran?; HDR dijital film i?in ve d??ar?da gün ?????nda ?ekim yaparken kay?tlar?n?z?n mükemmel g?rünmesini sa?lar. Yeni tasar?m ayr?ca, iyile?tirilmi? bataryalar? da i?erir ve iki adet standart Sony L-Seri bataryay? destekler. Bunun anlam?; Blackmagic Video Assist 12G’nin inan?lmaz derecede ?ok y?nlü oldu?u ve yeni nesil dijital sinema ?ekimleri, canl? yap?m mastering i?lemi ve yay?n testi ve ?l?ümü i?in, mükemmel bir ??züm oldu?udur!

Dijital Sinema, Canl? Kay?t ve ?zleme i?in Mükemmel!

Inan?lmaz derecede ?ok y?nlülü?ü ile, Blackmagic Video Assist 12G ayn? zamanda kameralardan kay?t i?in ve hatta bir klip oynat?c? olarak da harikad?r! Tüm dosyalar HyperDeck disk kaydedicileri ile uyumlu oldu?undan, Video Assist’i bir yay?n saha kaydedici veya son derece portatif bir yay?n skopu olarak da kullanabilirsiniz! Video Assist, muhte?em bir yay?n ??zümüdür ?ünkü hem HDMI hem de 12G-SDI giri?leriniz oluyor ve bunlar?n yan?nda dahili skoplar? ve 3D LUT’lar? var! Bu skoplar ayr?ca, master kay?tlar?n?z?n kalite güvencesini sa?layarak, internette ve televizyonda yay?n yapmadan ?nce, yay?n standartlar?yla uyumlulu?u temin ederler.

12G-SDI ve Parlak HDR Ekranlar?yla Modern bir Tasar?m!

Blackmagic Video Assist 12G’nin, her birinde deck kontrolleriyle yenilik?i bir dokunmatik ekran kullan?c? arayüzünün yan? s?ra, kayd?n?z? g?rüntülemeniz i?in büyük bir ekran olan 2 modeli vard?r. Blackmagic Video Assist 7" 12G modeli ayr?ca iki medya yuvas? i?erir. 5 in? ve 7 in? modellerinin her ikisi yüksek kare h?zl? Ultra HD i?in 12G-SDI ?zelli?i, ses i?in analog giri?leri, USB-C harici disk kayd?, bir ?n panel hoparl?rü ve yan taraf?na monte edilmi? bir kulakl?k jak giri?i i?erir! Ayr?ca Sony L-Serisi bataryalar?n tak?lmas? i?in arkas?nda 2 batarya yuvas?n?n olmas? sayesinde, daha parlak HDR ekranlar? ve daha yüksek h?zl? Ultra HD elektronik aksamlar? ?al??t?rman?z i?in yeterli gü? kayna??na da sahip olluyorsunuz. Ayr?ca 2 batarya yuvas?yla, kayd? kesmeden bataryalar? de?i?tirebilirsiniz! Stüdyoda veya ?ekim mekan?nda kullan?lmak üzere, 12V bir evrensel gü? kayna?? dahil edilmi?tir.

Modern Design
Play
Replay
Blackmagic Video Assist

Dijital Kameral i?in Daha ?yi Kay?t ?mkan?ndan Yararlan?n

Video Assist 12G HDR, kameralar? bir üst seviyeye ta??mak i?in idealdir ?ünkü, süper parlak 2500nit ekran?, tüketici kameralar?nda bulunan kü?ücük ekranlardan daha büyüktür. Ayr?ca, profesyonel odak yard?m? ?zelliklerini ve daha iyi kalitedeki dosya formatlar?n? da ekliyorsunuz. Video Assist profesyonel kameralar i?in de harika bir ??zümdür ?ünkü, daha eski yay?n kameralar?n?, en son kurgulama yaz?l?mlar?ndaki modern dosya formatlar?yla güncellemek i?in onu kullanabilirsiniz. Hangi kurgulama yaz?l?m?n? kulland???n?za bakmaks?z?n, Video Assist hepsiyle ?al??man?z? sa?lar ?ünkü; Apple ProRes, Avid DNx ve Blackmagic RAW formatlar?nda kay?t yapabilirsiniz. HDMI ve 12G-SDI giri?leriyle, her türlü tüketici kameras?na, yay?n kameras?na ve hatta DSLR kameralara onu ba?layabilirsiniz. Daha sonra, desteklenen kameralarda, Blackmagic RAW ile RAW tarz? i? ak??lar?na bile ge?ebilirsiniz!

Kolay Dokunmatik Kontrolleriyle Büyük HDR Ekran

Yenilik?i dokunmatik LCD ekran kullan?c? arayüzü, inan?lmaz kontrol sa?lar. Ekran üstünde; oynatma, durdurma ve kay?t i?in ?zel butonlar?n yan? s?ra, kay?tlar?n?z aras?nda gezinmeniz i?in bir mini timeline var. Hatta g?rüntüleri kayd?rarak yava? ileri sarma imkan? bile sunar! LCD; zaman kodunu, video standard?n?, medya durumunu ve ses g?stergelerini g?rüntüleyen bir denetim merkezi ekran? i?erir. Dokunmatik ekran üzerinden hem skoplar hem de odak ve pozlama yard?m ara?lar? etkinle?tirilebilir. Ayr?ca, hepsi büyük LCD üzerinden kontrol edilen geni? bir ayar yelpazesi var. Bunlara ek olarak, 3D LUT’lar yükleyebilir ve kaydedebilirsiniz!

Easy Touch Controls
Play
Replay
Media

Kesintisiz Kay?t i?in ?ift Medya Kaydedici

Video Assist, yayg?n olarak kullan?lan SD kart medya kulland??? i?in, bulmas? kolay fla? bellek kartlar?na kaydedebilirsiniz. Dosyalar; standart SD kartlar? veya daha h?zl? UHS-II kartlar? üzerine uzun kay?tlar?n yap?lmas?n? sa?layacak kadar kü?üktürler. Daha büyük olan 7 in?lik Video Assist 12G modelinin, kay?t esnas?nda bile dolu kartlar? de?i?tirebilmeniz i?in 2 adet SD kart yuvas? vard?r. B?ylece, s?n?rs?z bir kay?t süresi mümkündür. Standart SD kartlar veya daha h?zl? UHS-II kartlar; kü?ük, yüksek h?zl? ve uygun fiyatl? olmalar? sebebiyle, yay?n i?in idealdirler.

External Media

Do?rudan Harici USB-C Medya Disklerine Kaydedin

Ba?ka medya türlerine kay?t yapman?z gerekiyorsa, üzerindeki USB-C Expansion portu, kay?t i?in harici bir fla? disk takman?z? mümkün k?l?yor. USB-C fla? diskler, herhangi bir boyut k?s?tlamas? i?ermediklerinden, muazzam bir kapasiteye sahiptirler. Buna ek olarak, kulland???n?z veya kurgulama yapt???n?z diskin ayn?s?na kaydetmeniz mümkündür. B?ylelikle, post prodüksiyona ba?lamadan ?nce dosya kopyalayarak vakit kaybetmezsiniz. Fla? diskler o kadar h?zl?d?r ki, yüksek kare h?zl? Ultra HD gibi, baz? daha ucuz kartlar i?in ?ok büyük olan yüksek veri h?zl? formatlar? kaydedebilirler. Blackmagic HyperDeck modelleri gibi, di?er kaydedicilerle kolay SSD uyumlulu?u sa?lamak i?in, bir Blackmagic MultiDock 10G ilave etti?inizi dü?ünün. Dokunmatik ekran? kullanarak, harici diskleri y?netebilmenize yarayan ekran üstü menüler bile i?erir!

Geli?mi? 12G-SDI ve HDMI 2.0 Giri?ler ve ??k??lar

Video Assist; SD, HD ve Ultra HD SDI cihazlar i?in ?oklu h?z 12G-SDI gibi, geni? ?e?itlilikte video ve ses ba?lant?lar? i?erir. Tüketici televizyonlar? ve video projekt?rlerinde izleme imkan? ve HDMI kameralar i?in HDMI dahil edilmi?tir. 7 in? modeli, mikrofonlardan ve harici ses mikserlerinden ses giri?i i?in, Mini XLR giri?lerine sahiptir. USB-C ba?lant?s?, kay?t i?in fla? disk veya disk dizisi takman?za olanak verir. B?ylece, son derece uzun kay?t sürelerini mümkün k?lar ve bir medya diskine kay?t yapt???n?z i?in, ?ekimden sonra direkt diskten kurgulama yapabilir ve fazladan dosya kopyalama i?lemini aradan kald?rabilirsiniz. Video Assist ayr?ca, kilitlenebilen gü? konekt?rü ile 12V DC gü? ba?lant?s? bile i?erir.

Blackmagic Video Assist 5
Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR
1.Analog Ses Giri?i
2.SDI Giri?/??k??
3.HDMI Giri?/??k??
4.Kulakl?k Jak Giri?i
5.+12V Harici Gü? Ba?lant?s?
6.USB-C Expansion Port (taban?nda)
7.LANC
Blackmagic Video Assist 5
Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR
Blackmagic Video Assist 7
Blackmagic Video Asssist 7” 12G HDR
HDR
Play
Replay

Parlak Geni? Renk Aral?kl? LCD ile HDR Deste?i

En son HDR standartlar? i?in destek ve geni? bir renk aral??? i?eren son derece parlak bir ekran ile, en son HDR i? ak??lar?na haz?r olacaks?n?z. Ayr?ca, yüksek parlakl?k i?eren ekran?, parlak gün ?????nda ?ekim yapmay? mümkün k?l?yor! HDR formatlar?nda ?al???rken, dahili skoplar HDR skoplara de?i?ir! Dosyalar do?ru HDR bilgileriyle etiketlenir ve ard?ndan, SDI ve HDMI giri?leri HDR video standartlar?n? otomatik olarak tespit eder. Statik metadata PQ ve HLG formatlar?, ST2084 standard?na g?re i?lem g?rür. Parlak LCD ekran? daha geni? bir renk aral???na sahip oldu?undan, Rec. 2020 ve Rec. 709 renk alanlar?n?n her ikisini de i?leyebilir. Dahili Video Assist LCD renk aral???, DCI-P3 format?n?n %100’ünü bile idare edebilir.

Scopes
Play
Replay

Dahili Skoplar ?lgili Standartlarla Uyumlulu?u Sa?lar

Video Assist’in tam dahili dalga ?ekli denetleme ?zelli?iyle, yay?n standartlar?yla uyumlulu?u temin edebilirsiniz ve portatif bir dalga ?ekli denetleme ??zümü olarak da harika ?al???r! Dalga ?ekli ekran?, giri?inizin veya oynat?m sinyalinizin geleneksel parlakl?k seviyelerinin bir g?rüntüsünü sa?lar. Vekt?rskop ekran?, renk yo?unlu?unu %100 SDI referans seviyelerinde g?rmenizi sa?lar. Ayr?ca, renk düzeltme i?lemleri ve ge?ersiz renk aral??? seviyelerinin kontrol edilmesi i?in ideal olan RGB ve YUV parade ekranlar?na da sahip oluyorsunuz. Histogram, g?rüntülerinizdeki beyazdan siyaha detaylar?n da??l?m?n? ve k?rp?lan parlakl?klar? veya g?lgeleri g?sterir. Dahili skoplar, canl? video üzerine veya skopun sa? üst k??esine, kü?ük resim i?inde resim g?rüntüsü olarak bindirilebilir.

Multirates
1080p60 HD
2160p30 Ultra HD
2160p60 Ultra HD

SD, HD, Ultra HD i?in En Yeni ?oklu H?z 12G-SDI

En popüler video standartlar? i?in tam destek sunar. SDI ve HDMI ba?lant?lar? ?oklu h?z ?zelli?ine sahiptir. Bu sayede; SD, HD ve Ultra HD ??zünürlükleri idare edebilir. SD formatlar? NTSC ve PAL i?erir. 720p HD standartlar? 720p50 ve 59.94p i?erir. 1080i HD interlaced formatlar? 1080i50 ve 59.94 i?erir. 1080p HD formatlar? 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 ve 60p i?erir. Hatta 1080 PsF formatlar?n? bile kullanabilirsiniz. Ultra HD 2160p59.94’e kadar desteklenir. Hatta, dijital film ?al??malar? i?in 25p’ye kadar 2K ve 4K DCI h?zlar?n? bile kaydedebilirsiniz!

Film G?rünümleri Olu?turmak i?in ?zel 3D LUT’lar Yükleyin!

Baz? kameralar, dinamik aral??? muhafaza etmek i?in logaritmik renk alanlar?n? ??karabilirler. Bu, daha sonraki post prodüksiyon i?lemleri i?in harikad?r ancak, bu dosyalar bir monit?rde izlendi?inde dü?ük kontrastl? ve solgun g?rünebilirler. 3D LUT’lar bu sorunu ??zümler ?ünkü, ekrana bir “g?rünüm” uygulaman?z? mümkün k?larlar ve b?ylelikle, kurgulama esnas?nda tamamlanm?? g?rüntülerin nas?l g?rünece?ine dair bir ?n fikir edinmenizi sa?larlar. LUT’lar izleme amac?yla ge?ici olarak uygulanabilir veya Blackmagic RAW kayd? yaparken, post prodüksiyonda kullan?lmak üzere doyalara i?lenebilirler. Video Assist; endüstri standard? olan 17 ve 33 nokta 3D LUT’larla ?al???r veya Extended Video, Film’den Videoya, Film’den Rec.2020’ye olan dahili LUT’larla ve bunlar gibi daha nicesiyle ?al??abilirsiniz.

/

Post Prodüksiyonu Kolayla?t?ran Dosya Formatlar?!

Video Assist standart, a??k dosya formatlar?n? kullanarak kay?t yapar. Bu sayede, medyan?z? yeniden kodlamak i?in vakit harcamak zorunda kalmazs?n?z. Tüm post prodüksiyon yaz?l?mlar? ile uyumlu dosyalar?n?z oldu?u i?in, DaVinci Resolve Studio dahil, arzu etti?iniz yaz?l?m ile ?al??abilirsiniz. Kay?t i?lemi; tüm formatlardaki ve tüm HDMI veya SDI kameralardan gelen endüstri standard? 10-bit Apple ProRes dosyalar?yla veya desteklenen kameralara ba?l? oldu?unda 12-bit Blackmagic RAW dosyalar?yla ?al???r. Blackmagic RAW, en h?zl? yayg?nla?an RAW format?d?r ve yaz?l?m geli?tiricileri, kendi uygulamalar?na destek eklemek i?in, ücretsiz olan Blackmagic RAW SDK’y? indirebilir ve kullanabilirler. Hepsinden iyisi de medya dosyalar?n?n tüm i?letim sistemleriyle uyumlu olmalar?d?r!

Formats
Blackmagic RAW

RAW Kalitesi ve Video H?z?na Sahip Olun!

Blackmagic RAW, kameralardan gelen sens?r verilerinin kalitesini yakalamak ve muhafaza etmek üzere tasarlanm??, devrimsel bir yeni formatt?r. Video Assist, Panasonic EVA1 ve Canon C300 MK II gibi popüler kameralardan Blackmagic RAW kay?t ?zelli?ini destekler. Bu, yüksek derecede s?k??t?r?lm?? olan ve gürültü ile i?leme bozukluklar?na sebebiyet veren H.264 gibi, popüler kamera formatlar?yla olu?abilecek sorunlar? ortadan kald?r?r. Blackmagic RAW bu sorunu giderir ve kameradan kurgulamaya, renk düzeltmeye ve mastering i?lemine kadar, yap?m i? ak???n?n tamam?nda, inan?lmaz detay ve renk i?eren büyüleyici g?rüntüler sunar. Ayr?ca, kamera ayarlar?n? metadata olarak saklar b?ylelikle; ISO, beyaz ayar? ve pozlamay? kamerada ayarlayabilirsiniz veya daha sonra, hi? kalite kayb? olmadan, kurgulama esnas?nda bunlar?n üzerine yazabilirsiniz! En yüksek kaliteyi, en kü?ük dosyalar? ve en h?zl? performans? yaln?zca Blackmagic RAW sa?lar!

Profesyonel ?ok Kanall? SDI ve Analog Ses

Blackmagic Video Assist 12G modern kameralar veya di?er harici ses efekt üniteleri i?in profesyonel ses ?zelli?i i?erir. SDI formatlar?nda ?al???rken; 2,4,8 veya 16 adet ses kanal?n? ger?ek zamanl? kaydedebilirsiniz. Video Assist’in 7 in?lik modelinde, mikrofonlar?n ba?lanmas?na yarayan iki adet fantom gü? i?eren XLR analog ses giri?i vard?r. Bunar, her ?rnekte s?k??t?r?lmam?? 16 ve 24 bit h?z?nda yüksek tan?ml? 192 kHz ses ?rnek h?z?n? destekler. Kullan?c? taraf?ndan se?ilebilen VU veya PPM bilgilerini i?eren, ekran üstü ses g?stergeleriyle ses denetimi yapabilirsiniz. Blackmagic Video Assist 12G, ses dahil en son teknolojiyi i?erir. Analog ses ba?lant?lar?, dü?ük gürültü ve dü?ük bozulma i?in ?ng?rülen sinema ve yay?n teknik ?zellikleriyle uyumlu olmak üzere tasarlanm??t?r.

Localized

11 Yayg?n Dilde Lokalizasyon

?ok say?da farkl? dillerde tam destek sa?lad???ndan, ürünü kullanmak i?in ba?ka bir dil ??renmenize gerek yoktur! Desteklenen diller aras?nda ?ngilizce, ?ince, Japonca, Korece, ?spanyolca, Almanca, Frans?zca, Rus?a, ?talyanca, Portekizce ve Türk?e bulunur. Video Assist ilk etapta, dil se?imi yapman?z i?in bir menü g?rüntüleyecektir. Ayr?ca, ihtiya? duyduk?a dilleri de?i?tirmek i?in menüleri kullanabilirsiniz. Bir dil se?ildi?inde, ekran üstündeki yaz? katmanlar? se?ilen dile de?i?ecektir ve etkinle?tirildi?inde video ??k??lar?ndaki katmanlar da de?i?ir. Dolay?s?yla, Video Assist farkl? ekiplerle uluslararas? mekanlarda yap?lan ?al??malar i?in mükemmeldir!

Software

Dünyan?n En Popüler Video Yaz?l?mlar?yla ?al???r

Blackmagic Video Assist 12G’den gelen dosyalar yayg?n bir formattad?r. Tüm i?letim sistemleriyle ve ?o?u video yaz?l?mlar?yla uyumludurlar. Medya ExFAT veya HFS+ kullan?larak formatlanabildi?inden, medyaya bilgisayarlardan eri?ebilirsiniz ve dosyalara normal diskler gibi ula?abilirsiniz. DaVinci Resolve, Video Assist ile kullanmak i?in mükemmeldir ?ünkü, tek bir yaz?l?m uygulamas?nda; kurgulama, renk düzeltme, ses post prodüksiyon ve g?rsel efekt ara?lar? i?erir. Ayr?ca DaVinci Resolve yaz?l?m?n? Mac, Windows ve Linux i?in ücretsiz olarak indirebilirsiniz! Kay?tl? dosyalar?n?z? Premiere Pro ve Final Cut Pro X gibi, di?er popüler yaz?l?mlarda kullanabilirsiniz. Video Assist ile medyan?z?n format? yayg?nd?r yani, dosyalar?n?z gelecekte de okunabilir olacakt?r.

Next Page - Tasar?m

Sonraki Sayfa

Tasar?m

hakk?nda daha fazla bilgi Tasar?m Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Yaz?l?m Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Skoplar Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Teknik ?zellikler Arrow

Blackmagic Video Assist

Blackmagic Video Assist

Blackmagic Video Assist

Her türlü kameraya veya DSLR kameraya, profesyonel izleme ve yay?n kalitesinde kaydetmeyi ekleyin. Dahili ProRes ve DNxHD kaydedici ile 5 in?lik tam HD dokunmatik ekran i?erir.

US$689

?imdi Sat?n Al
Blackmagic Video Assist 4K

Blackmagic Video Assist 4K

Herhangi bir HD veya Ultra HD kamera i?in profesyonel denetleme ve yay?n kalitesinde kay?t ekleyin.

US$1,245

?imdi Sat?n Al
Yeni
Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR

Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR

Her türlü SDI veya HDMI kamera i?in DCI 4K’ya kadar tüm formatlarda, portatif hepsi bir arada 5 in? HDR ekran, kaydedici ve profesyonel skoplar!

US$1,105

?imdi Sat?n Al
Yeni
Blackmagic Video Assist 7” 12G HDR

Blackmagic Video Assist 7” 12G HDR

Her türlü SDI veya HDMI kamera i?in DCI 4K’ya kadar tüm formatlarda, portatif hepsi bir arada 7 in? HDR ekran, kaydedici ve profesyonel skoplar!

US$1,379

?imdi Sat?n Al
NP-F570 Battery

NP-F570 Battery

Sipari? Kodu: BATT-NPF570/CAM
Blackmagic Video Assist 12G modelleriyle uyumlu 3,500 mAh NP-F570 uyumlu lityum-iyon ?arj edilebilir batarya.

US$55

?imdi Sat?n Al
LP-E6 Battery

LP-E6 Battery

Sipari? Kodu: BATT-LPE6M/CAM
Blackmagic Video Assist ve Blackmagic Micro Camera ile uyumlu 2000 mAH LP-E6 uyumlu lityum-iyon ?arj edilebilir batarya.

US$49

?imdi Sat?n Al
Mini XLR Adapter Cables

Mini XLR Adapter Cables

Sipari? Kodu: HYPERD/AXLRMINI2
Tam boyutlu XLR konnekt?rleri gerektiren profesyonel ses donan?m?na ba?lant? i?in adapt?r kablo.

US$39

?imdi Sat?n Al
Cable - Din 1.0/2.3 to BNC Female

Kablo - Din 1.0/2.3’den BNC’ye Di?i

Sipari? Kodu: CABLE-DIN/BNCFEMALE
Blackmagic Video Assist’teki mini BNC Din 1.0/2.3 ba?lant?lar?, tam boyutlu BNC kablolar?na ba?lamak i?in, yüksek kaliteli 200mm uzunlu?unda 6G‑SDI kablo.

US$25

?imdi Sat?n Al
Cable - Din 1.0/2.3 to BNC Male

Kablo - Din 1.0/2.3’den BNC’ye Erkek

Sipari? Kodu: CABLE-DIN/BNCMALE
Blackmagic Video Assist’teki mini BNC Din 1.0/2.3 ba?lant?lar?, tam boyutlu BNC ba?lant?lar?na ba?lamak i?in, yüksek kaliteli 440mm uzunlu?unda 6G-SDI kablo.

US$25

?imdi Sat?n Al
Cable - Din 1.0/2.3 to Din 1.0/2.3

Kablo - Din 1.0/2.3’den Din 1.0/2.3’e

Sipari? Kodu: CABLE-DIN/DIN
Blackmagic Video Assist’teki mini BNC Din 1.0/2.3 ba?lant?lar?, tam boyutlu BNC ba?lant?lar?na ba?lamak i?in, yüksek kaliteli 440mm uzunlu?unda 6G-SDI kablo.

US$25

?imdi Sat?n Al
成版人黄瓜app