Blackmagic URSA Studio Viewfinder

URSA Mini'nizi en üst düzey bir canl? prodüksiyon kameras?na d?nü?türün!

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Yepyeni URSA Studio Viewfinder'i ekleyerek, art?k tüm URSA Mini kameralar?n? profesyonel bir canl? prodüksiyon kameras?na d?nü?türebilirsiniz! Basit video g?rüntüleme teknolojisi üzerine kurulu geleneksel stüdyo kameralar?n?n aksine, URSA Mini Pro ve URSA Mini kameralar?; tam profesyonel stüdyo kamera ?zellikleri ile donat?lm?? tam bir dijital film kamerad?r. Talkback, tally ve uzaktan kamera kontrolüne sahip oluyorsunuz, art? profesyonel stüdyo kamera arayüzüne sahip olabilmek i?in müthi? Blackmagic URSA Studio Viewfinder'? da ekleyebilirsiniz. Studio viewfinder, kolayca izlenebilen geni? bir tally ????? i?eren parlak 7" ekran, kontrol dü?meleri, kolay tutmay? sa?layan büyük tutma kollar?, güne?lik, de?i?ken bas?n?l? eklemli yuva ve daha nice ?zelliklere sahiptir!

Yetkili Bayiler
Introducing Blackmagic URSA Studio Viewfinder Play

Introducing Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Stüdyo da veya Stüdyo D???nda

Uzun süren etkinliklerde rahat?a uzun saatler ?al??abilirsiniz!

Canl? konserler, spor kar??la?malar?, ve di?er uzun süreli etkinliklerde, e?er geleneksel bir mercekten uzun saatler bakmak zorunda kal?yorsan?z, kamera kullanmak gü?tür. URSA Studio Viewfinder, uzun saatler boyunca kameran?n arkas?nda durman?z? ve aksiyonu rahatl?kla takip etmenizi kolayla?t?ran büyük tutma kollar? ve harici kontrolleri ile geni? ve parlak bir ekrana sahiptir. URSA Studio Viewfinder, aksiyondan g?zünüzü ay?rmadan ayar yapman?z? sa?layan entegre tu? ve dü?melere sahiptir, art? tally ???klar? ile yerle?tirilebilir asetat numaralar? i?erir, b?ylelikle hangi kameran?n canl? yay?nda oldu?unu tespit etmek daima kolayd?r.

In the Studio or On Location

Canl? Prodüksiyon i?in Tasarlanm??t?r

Canl? yay?nda iken konumland?r?lmas?,
uyarlanmas? ve kontrolü kolayd?r!

Profesyonel canl? prodüksiyon i?in tasarlanm?? olan URSA Studio Viewfinder; kameray? hareket ettirmeden viz?r'ün konumunu ve a??s?n? ayarlaman?za olanak veren büyük tutma kollar? ile de?i?ken bas?n?l? eklemli yuva i?erir. URSA Mini Pro'nun üzerindeki SDI ve gü? ??k??lar?na do?rudan ba?lan?r, b?ylece kurulmas? son derecede basittir. Geni? 7 in? ekran?; gündüz ya da gece kullanabilmeniz i?in ??kar?labilir güne?lik i?erir ve ekrana dokunmak ya da g?zünüzü ay?rmak zorunda kalmadan, an?nda ayar yapabilmenizi sa?layan dokunsal kontrol tu?lar? ile ki?iselle?tirilebilen fonksiyon dü?meleri i?erir.

Live Production

Kontrol Parmaklar?n?z?n Ucunda

Aksiyondan g?zünüzü hi?bir zaman ay?rmay?n!

URSA Studio Viewfinder, kritik ?er?eveleme ile odak katmanlar?n? h?zl?ca g?rüntüleyebilmeniz, ayarlar? de?i?tirebilmeniz ve daha nicesini yapabilmenize olanak sa?layan kontrol dü?meleri ile i?lev butonlar? i?erir! Menü deki tu?lar, opsiyonlar aras?nda h?zl?ca se?im yapman?z? ve ayr?ca ayr?nt? ve odak noktas?n? kontrol edebilmeniz i?in g?rüntünün büyütülen k?sm?n? tu?laman?z? sa?lar. Viz?rün; parlakl?k, kontrast ve focus peaking ayar?n?, ekran?n sa? taraf?ndaki atanm?? dü?melerden yapabilirsiniz. Art?; zebra, sahte renk, kenar odak alg?lama, parlakl?k dalga ?ekli, ki?iselle?tirilmi? LUT'lar ve daha nicesini parmaklar?n?z?n ucunda g?rüntüleyebilmeniz i?in ü? uyarlanabilir dü?me mevcuttur!

Zoom Zebra False Color Red Green Blue Brightness/Contrast Peaking Histogram Audio Meters

Zoom

Zebralar

Sahte Renk

K?rm?z?

Ye?il

Mavi

Parlakl?k/Kontrast

Peaking

Histogram

Ses

Kare K?lavuzlar?

Tamamiyle uyarlanabilir k?lavuz ve imle?ler!

Kare k?lavuzlar?; tüm viz?rler i?in gerekli bir fonksiyondur, ?zellikle canl? yap?m esnas?nda tüm grafiklerin ve di?er ??elerin nereye downstream key olaca?? durumlar?nda. Blackmagic URSA Studio Viewfinder kare k?lavuzlar?; bir lower third, grafik, logo ya da ticker'?n nerede g?rünece?ini g?sterir, b?ylelikle ?ekimleri do?ru bir ?ekilde olu?turabilir ve kadrajlayabilirsiniz. Canl? yay?nda ya da daha sonraki yay?nda eklenecek olan grafiklerin mevki ile e?le?tirilmesini kolayla?t?rmak i?in, de?i?ken yükseklik, geni?lik ve konumu olabilen, ü? adet siyah ya da beyaz ki?iselle?tirilmi? imle? yaratabilirsiniz.

Framing Guides

Geli?mi? SDI Kontrol Protokolü

SDI üzerinden talkback, tally, kamera kontrolü ve daha nicesi

Blackmagic SDI Camera Kontrol Protokol'ü; talkback, tally ve di?er kamera kontrol bilgilerini do?rudan kameraya program d?nü? sinyali üzerinden eklemek i?in, SDI veri ak???nda alan karartma (blanking) ?zelli?inden yararlanan geli?mi? bir a??k ileti?im protokolüdür. ATEM Switcher'leri, ?evirici üzerindeki bütün ??k??lardan tüm kameralara bu protokolü destekledi?inden, tüm kameralar?n?z? uzaktan kontrol edebilir ve ayarlar? de?i?tirebilir, renkleri dengeleyebilir, odak ayar? ve daha nicesini yapabilirsiniz! B?ylece, ba?ka firmalar?n pahal?, harici ve kompleks sistemlerine ihtiyac?n?z olmuyor! Blackmagic kontrol protokolü, a??k bir standart olmakla birlikte, bir?ok üretici taraf?ndan desteklenmektedir. Ayr?ca, ATEM ?evirici kullan?m k?lavuzunda da bilgileri mevcuttur.B?ylelikle, dileyen herkes switcher’ler, kameralar ve daha nice Blackmagic Design ürünleriyle uyumlu ?zel ??zümler olu?turabilirler.

Advanced SDI Control Protocol

ATEM Talkback Converter 4K

Profesyonel talkback, tally ve dahas?!

ATEM Talkback Converter 4K

Canl? prodüksiyonlar?n ba?ar?s?, y?netmen ve ekip aras?ndaki sürekli ileti?ime dayan?r. ATEM Talkback Converter, kameran?za SDI üzerinden ba?lan?r ve kameralar ile switcher aras?ndaki talkback ileti?imini y?netir. Bu, talkback sesin kameraya giden program ak???n?n 15. ve 16. kanallar?na yerle?tirme ve kamera ses ??k???n?n 15. ve 16. kanallar?n?n kulakl?klara g?nderilmesi ?eklinde ?al???r. SDI kamera ??k???n?n 15. ve 16. kanallar?, ses i?in ?ok nadiren kullan?l?r, bu yüzden kameralarla yüksek kalitede iki y?nlü talkback fonskiyonuna sahip olman?n en mükemmel yoludur. ?n panelde, standart havac?l?k kulakl?klar? ile her bir kamera i?in konu?ma dü?mesi olan bir ba?lant? bulunur. Talkback ?eviricisi, program ak???n?n her bir kameraya da??t?m?n? sa?lar ve 12G-SDI'li ya da opsiyonel SMPTE optik fiberli kameralar ba?layabilirsiniz. Hatta, daha fazla kameran?n kullan?ld??? büyük prodüksiyonlarda, ATEM Talkback ?eviricilerini üst üste koyabilirsiniz!

ATEM Talkback Converter 4K - Diagram

Dahili Tally

Daima hangi kameran?n canl? yay?nda oldu?unu bilin!

Tally

Blackmagic URSA Studio Viewfinder'in arkas?nda, canl? yay?n i?in k?rm?z?, ?nizleme i?in ye?il ve ISO kayd? i?in turuncu rengini ???kland?ran geni? bir tally lambas? bulunur. Y?netmen, ATEM switcher’a ba?l? olan kameralar aras?nda gidip gelirken, tally bilgileri SDI üzerinden tekrardan kameraya g?nderilir, b?ylece kamera canl? yay?nda iken ???k yan?k duruma ge?er. Bunun yan?s?ra, URSA Studio Viewfinder ayr?ca tally lambas?na tak?labilen ili?tirmeli ?effaf kamera numaralar? i?ermektedir, b?ylelikle 20 fit uzakl?ktan kameralar?n numaralar?n? g?rmeniz kolayla??yor.

ATEM Software Control

ATEM Yaz?l?m Kontrolü

SDI üzerinden uzaktan URSA Mini'yi kontrol edin

Tüm kameralar?n switcher arac???yla ba?lant?l? olmas?ndan ve yaz?l?m kontrol paneli ile kontrol edilebilmesinden dolay?, ATEM switcher'lar? her türlü canl? prodüksiyonun merkezindedir. ATEM SDI program ??k???n?, URSA Mini'nin SDI giri?ine takarak; iris, gain ve odak gibi ayarlar? da i?eren inan?lmaz ?e?itlilikteki dahili kamera ayarlar? ile Fujinon Cabrio serisinin lensleri, Canon 17-120mm ve 50-1000mm gibi ENG lenslerini de uzaktan kontrol edebilirsiniz. URSA Mini ayr?ca, dahili tam YRGB DaVinci renk düzelticisi i?ermektedir, b?ylece uzaktan switcher'dan kameralar?n renk dengelerini ayarlayabilir ya da ?zel bir prodüksiyon ?al??mas? i?in istedi?iniz tarzdaki bir g?rünümü yaratabilirsiniz! Yaln?zca URSA Mini, geleneksel CCU tarz?nda ya da daha ?ok yarat?c? bir renk uzman?n?n tarz?nda ?al??man?za olanak verir!

arduino

Blackmagic 3G‑SDI Shield for Arduino

?zel kamera ??zümleri kurun!

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino, dileyen herkesin Blackmagic Design kameralar? i?in ?zel kontrol ??zümlerini olu?turmalar?na olanak veren bir Arduino geli?tirme tahtas? ya da "shield"dir. Arduino taraf?ndan üretilen UNO, Adafruit, Sparkfun, Freetronics ve Seeedstudio; geli?tiriciler ve merakl?lar? taraf?ndan kullan?lan, dü?ük maliyetli ve yayg?n a??k kaynak mikro kontrol?r platformlar?d?r. Blackmagic 3G‑SDI Shield for Arduino, bu platformlara tak?labilir ve sonra kameraya ba?l? olan 3G‑SDI linkine, kamera kontrol komutlar?n?n yerle?tirilmesini destekler. B?ylece, tüm Blackmagic Studio Camera modelleri ve URSA Mini art?k Arduino kodu vas?tas?yla uzaktan kontrol edilebilir ve kendinize uygun ?zel CCU ya da yay?n otomasyon ??zümleri olu?turabilirsiniz.

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino
Next Page - Galeri

Sonraki Sayfa

Galeri

hakk?nda daha fazla bilgi Galeri Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Teknik ?zellikler Arrow

Blackmagic URSA Mini Pro

Blackmagic URSA Mini 4K EF

Blackmagic URSA Mini 4K EF

EF lens yuva ile 4K Super 35 sens?r'e kadar, 12G-SDI ??k??, 5 in? katlan?p a??lan monit?r, iki adet CFast kaydedici ve daha nice ?zelliklere sahip kompakt ve hafif dijital film kamera!

US$3,945

?imdi Sat?n Al
Yeni
Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2

300 fps’ye varan ?ekimler i?in yüksek performans 4.6K HDR sens?rlü kompakt dijital film kameras?. Yay?n kontrolleri, ND filtreleri, de?i?tirilebilir mercek yuvas?, ikili CFast ve UHS-II SD kart kaydedicileri, USB-C geni?letme portu ve daha fazlas?n? i?erir.

US$7,899

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini Pro EF Mount

Blackmagic URSA Mini Pro EF Mount

URSA Mini Pro kameran?zla beraber gelen orijinal EF lensinizin yan?nda yedek bir EF lense ihtiyac?n?z oldu?unda, Blackmagic URSA Mini Pro EF Mount tak?m?n? sat?n alabilirsiniz.

US$225

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini Pro PL Mount

Blackmagic URSA Mini Pro PL Mount

Lens bilgilerinin metadata olarak kaydedilmesini ve DaVinci Resolve gibi yaz?l?mlarda kullan?lmas?n? mümkün k?lan ve Cooke's i/Technology protokolüyle uyumluluk i?in temas pinleri i?eren opsiyonel PL lens yuvas?.

US$315

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini Pro F Mount

Blackmagic URSA Mini Pro F Mount

URSA Mini Pro F Mount, favoriniz olan Nikon sabit g?rüntü lenslerini, pürüzsüz ve yüksek do?rulukta mekanik iris kontrolu ile kullanman?z? mümkün k?l?yor. ?imdi, dijital film kalitesini klasik Nikon AF‑S G ve AF‑D serisinin lensleriyle e?le?tirebilirsiniz.

US$475

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini Pro B4 Mount

Blackmagic URSA Mini Pro B4 Mount

Mevcut B4 HD yay?n lenslerinizi kullanman?z i?in kameran?n sens?rüyle e?le?mek ama?l? ?zellikle tasarlanm?? hassas optik ve küresel sapma düzeltimi ?zellikli opsiyonel B4 lens mount.

US$489

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Viewfinder

Blackmagic URSA Viewfinder

URSA kamera ?e?itlerindeki yüksek ??zünürlüklü viz?r, tam HD OLED ekran ve mükemmel odak i?in ger?ek cam tabanl? optik i?erir.

US$2,365

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

URSA Mini'yi profesyonel 7 inch studio viewfinder ile en üst düzeydeki bir canl? yay?n kameras?na d?nü?türün!

US$2,835

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini Pro Shim Kit

Blackmagic URSA Mini Pro Shim Kit

URSA Mini Pro'nun EF, PL veya B4 yuvas?n?n flan? odak mesafesine, hassas de?i?iklikler yapman?z i?in gereken 9 shim (pul) ve baffle arac?ndan olu?an set.

US$105

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA VLock Battery Plate

Blackmagic URSA VLock Battery Plate

URSA kameralar?na ü?üncü parti bataryalar?n tak?lmas? i?in VLock uyumlu batarya plakas?.

US$125

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Gold Battery Plate

Blackmagic URSA Gold Battery Plate

URSA kameralar?na ü?üncü parti bataryalar?n tak?lmas? i?in Molex konnekt?rler i?eren Gold mount uyumlu batarya plakas?.

US$125

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini Mic Mount

Blackmagic URSA Mini Mic Mount

URSA Mini veya URSA Mini Pro kameran?za ?ok etki ve titre?imden izoleli profesyonel mikrofon yuvas?n? ekleyin.

US$175

?imdi Sat?n Al
Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino

?imdi, SDI sinyaline kontrol komutlar?n? yerle?tirerek Blackmagic Design kameralar?n?, bir Arduino'dan kontrol edebilirsiniz!

US$119

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini SSD Recorder

Blackmagic URSA Mini SSD Recorder

?imdi, URSA Mini ya da URSA Mini Pro kamera ile Blackmagic Raw ya da ProRes dosyalar?n? standart 2.5 in? SSD Medyaya kaydedebilirsiniz.

US$595

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Handgrip

Blackmagic URSA Handgrip

Dahili kayd? ba?latma/durdurma, iris ve odaklama butonlar?yla, URSA Mini Pro i?in iste?e ba?l? bir yan tutma kolu kontrol?rü. Kameran?n yan taraf?na ba?lamak veya URSA Mini Shoulder Kit ile kameran?n ?nüne ta??mak i?in standart rozet ve LANC.

US$255

?imdi Sat?n Al
Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit

Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit

Her yerde ?ekim yapmaya haz?r olun! Bu tak?m; dahili rozetli omuz deste?i, ray yuvalar?, entegre tripod h?zl? kilit a?ma mandal? ve üst tutma kolu i?erir.

US$529

?imdi Sat?n Al
Blackmagic 58mm Lens Cap

Blackmagic 58mm Lens Cap

58mm mercek kapa?? kolayca tak?larak, kameran?z? kullanmad???n?z durumlarda kameran?z?n merce?ini; ?izilmeye, toza, neme ve parmak izine kar?? korur.

US$15

?imdi Sat?n Al
Blackmagic 77mm Lens Cap

Blackmagic 77mm Lens Cap

77mm mercek kapa?? kolayca tak?larak, kameran?z? kullanmad???n?z durumlarda kameran?z?n merce?ini; ?izilmeye, toza, neme ve parmak izine kar?? korur.

US$15

?imdi Sat?n Al
Blackmagic 82mm Lens Cap

Blackmagic 82mm Lens Cap

82mm mercek kapa?? kolayca tak?larak, kameran?z? kullanmad???n?z durumlarda kameran?z?n merce?ini; ?izilmeye, toza, neme ve parmak izine kar?? korur.

US$15

?imdi Sat?n Al
成版人黄瓜app