Hero

ATEM Constellation 8K

8K DVE, standartlar? d?nü?türülmü? 8K giri?ler, 8K SuperSource (Resim i?inde Resim), 8K chroma key ve 8K MultiView ile muhte?em bir 8K switcher!

Yeni ATEM Constellation 8K, ?ok say?da ?zelli?e sahip bir Ultra HD canl? prodüksiyon switcher’idir ve inan?lmaz derecede gü?lü bir 8K switcher’e d?nü?türmek i?in, bu ?zelliklerin hepsini bir araya getirebilirsiniz. 4 adet M/E’ye, 40 x 12G-SDI giri?ine, 24 x 12G-SDI aux ??k???na, 4 adet DVE’ye, 16 adet Keyer’e, 4 adet medya oynat?c?s?na, 2 SuperSource i?lemcisine ve her bir SDI giri?inde standartlar? d?nü?türme ?zelli?ine sahip oluyorsunuz. Sonra 8K’ya ge?ildi?inde, tüm bu ?zellikler bir araya gelerek gü?lü bir 8K switcher olu?turur! Hatta, dahili talkback ?zelli?ine ve EQ ile dinamik kontrolleri olan, 156 kanall? profesyonel bir Fairlight audio ses mikserine de sahip oluyorsunuz! Ses mikseri o denli büyük ki, tam bir Fairlight audio konsolunu ba?layabilir ve kullanabilirsiniz. ATEM Constellation 8K ayr?ca, ATEM Television Studio’nun bir üst modeline uygunlukta tasarlanm??t?r. 

Yetkili Bayiler
Live Events

?ok Büyük Canl? Etkinlikler i?in Tasarlanm??t?r!

?ok say?da giri?i ile ATEM Constellation, konserler ve müzik festivalleri i?in mükemmeldir ?ünkü, müthi? ?ekimler i?in kameralar? sahnenin her taraf?na yerle?tirebilirsiniz! Canl? spor kar??la?malar? bile bu ?ok say?da giri?ten faydalanabilir ve d?rt adet DVE de hareketi kapsayacak ?ok katmanl? kompozisyonlar olu?turman?za imkan verir. Televizyon program yap?m?n?n en h?zl? yolu canl? yap?md?r! Gü?lü dahili grafikler ve d?rt adet ATEM Advanced Chroma Keyer ile, komplike program yap?mlar? i?in ihtiyac?n?z olan her ?eye sahip oluyorsunuz. ATEM Constellation ayr?ca, ibadethanelerin program yap?mlar? i?in de mükemmeldir ?ünkü, profesyonel kalitedeki sonu?lar i?in yeterince büyüktür ve kullan?lmas? kolayl?kla ??renilebilir oldu?u i?in, g?nüllü ekiplerin e?itimi kolayd?r!

Two Models

8K’ya haz?r bir Ultra HD Switcher!

ATEM Constellation inan?lmaz derecede büyük oldu?undan, onu devasa bir HD ve Ultra HD switcher olarak kullanabilir ve sonra da 8K’da yerel olarak ?al??mak i?in, bu ?zelliklerin tümünden an?nda faydalanabilirsiniz. HD veya Ultra HD’de ?al??t???n?zda, 40 adet ba??ms?z 12G-SDI giri?inin sundu?u güce sahip olursunuz ya da 8K’da ?al??t???n?zda, bu 40 adet giri? 10 adet Quad Link 12G-SDI 8K giri?ine d?nü?ür. Her bir giri?te, üst ve ?apraz d?nü?üm bile vard?r! B?ylelikle, 720p, 1080p, 1080i, Ultra HD ve 8K video standartlar?na an?nda ge?ebilirsiniz. Ayr?ca, tam ??zünürlüklü 8K ?oklu g?rüntülemeye de d?nü?en 4 ba??ms?z Ultra HD ?oklu g?rüntülemeye sahip oluyorsunuz. Keyer’ler, DVE, Super Source ve downstream keyer’ler bile yerel 8K’ya ge?er. 

Workflow 1
Workflow 2
Workflow 3

Son Derece Geli?mi? Yay?n Gücü

ATEM Constellation 8K, dahili kontrol paneli olan kompakt 2RU boyutunda rack dolab?na monte edilebilen bir tasar?m? vard?r. Bu tasar?m?, kurulum esnas?nda veya acil kullan?mda switcher’in ?al??t?r?lmas? bak?m?ndan büyük ?nem ta??r. Ayr?ca, büyük bir LCD ekran da dahil edilmi?tir, b?ylelikle ekran menüleri arac?l???yla program ??k??lar?n? g?rebilir ve switcher ayarlar?n? de?i?tirebilirsiniz. Sadece 2RU boyutunda olmas?na ra?men, switcher’in arkas?nda 40 adet 12G-SDI giri?, 24 adet 12G-SDI aux ??k???n?n yan? s?ra, dengeli ses, Ethernet, RS-422 kontrolü ve dahili Fairlight audio mikserine ekstra MADI dijital ses giri?leri bulunmaktad?r. Tüm bu gücüne ra?men, yenilik?i yüksek rand?manl? termal sistemi ve ü? dü?ük h?zl? so?utma fan? ile, ATEM Constellation son derece sessizdir.

Front Panel

?n Panelden Tam Kontrol

Dahili bir kontrol paneli ile, ATEM Constellation’da daima mutlak kontrole sahip olursunuz. ATEM Television Studio’ya benzer bir ?ekilde ?al??t???ndan, daha büyük bir switcher’e ihtiyac?n?z oldu?unda bu harika bir üst modeldir! PGM/PVW veya cut-bus tarz? ?al??t?rma ile müthi? güce sahip oluyorsunuz. Butonlar?, tam boy panellerdeki birinci kalite butonlar?n ayn?s?d?r ve ge?i?lerin, upstream/downstream keyer’lerin, medya oynat?c?lar?n ve karartma ge?i?inin kontrol edilmesini sa?larlar. Ayr?ca, teknik ve yap?m kanallar? olan profesyonel talkback ?zelli?ine ve bir XLR talkback yay?n kulakl??? ba?lant?s?na sahip oluyorsunuz. Asla bunlarla s?n?rl? de?ilsiniz, LCD ekran menüsünden ayr?ca switcher’in her bir i?levsel ?zelliklerine eri?ebilirsiniz!

Standartlar? D?nü?türülmü? 40 adet 12G‑SDI Giri?i!

Her birinde kendi üst ve ?apraz d?nü?türücüsü olan 40 adet ba??ms?z 12G-SDI giri?ine sahip oluyorsunuz. Bu sayede, 8K programlar?nda kullanmak üzere, 1080p ve Ultra HD kaynaklar? büyüleyici 8K’ya d?nü?türebilme imkan?n?z olur! HD veya Ultra HD’de kullan?ld???nda, 2160p60’a kadar tüm formatlarda 40 farkl? kayna?? ba?layabilirsiniz. 8K formatlar? kullan?rken, 4320p60’a kadar tüm formatlarda 10 adet Quad Link 12G-SDI 8K kayna?? ba?lay?n. 1’den 30’a kadar olan SDI giri?lerinden, 1, 2, 3 ve 4 numaral? ses kanallar?n? bile iki MADI dijital ses ??k???na d?ngü olarak g?nderebilirsiniz. B?ylelikle, tüm switcher kaynaklar?ndaki sesi miksaj i?in bir ses teknisyenine g?nderebilirsiniz.

Connections

?ste?e g?re uyarlanabilen 24 adet 12G‑SDI ??k???

ATEM Constellation 8K, tamam?yla iste?e g?re uyarlanabilen, 24 adet ba??ms?z olarak y?nlendirilebilir 12G-SDI ??k???na sahiptir. Tüm bu ??k??lar aux ??k??lar?na benzemekle beraber, daha da etkilidirler ?ünkü, herhangi bir harici SDI giri?ini ve tüm dahili kaynaklar?, bu 12G-SDI ??k??lar?ndan herhangi birine y?nlendirebilirsiniz. Bu; ba??ms?z program sinyallerini, yay?n grafikleri olmayan sinyalleri ya da sahne üstü projekt?rleri ile video duvarlar?na olan ??k??lar? ?al??t?rmak i?in gereken esnekli?i sa?lar. Bu, herkese ihtiya? duydu?u ?zel yay?n sinyallerini g?nderebilen birden fazla switcher’i ayn? anda ?al??t?rmak gibi bir ?eydir. 12G-SDI ??k??lar?n?n tümü g?mülü program sesi i?erir ve ayr?ca mix minus deste?ine, RP-188 g?mülü zaman koduna, SDI kamera kontrolüne, tally ve talkback’e de sahip oluyorsunuz.

Hardware or Software

Donan?m veya Yaz?l?m Kontrol Panellerinden Se?iminizi Yap?n

Tüm ATEM switcher’leri, donan?m ve yaz?l?m kontrol se?eneklerinin geni? bir ?e?idi ile gelirler ve buna ek olarak farkl? canl? etkinlikler i?in, tüm ATEM modelleri aras?nda kontrol panellerini payla?man?z mümkündür. ATEM Constellation ile birlikte, Mac ve Windows i?in yaz?l?m bazl? tam bir kontrol paneli de dahildir. Yaz?l?m, Ethernet arac?l???yla switcher’e ba?lan?r ve switcher’i kontrol edebilir, medya yükleyebilir, sesin miksaj?n? yapabilir ve kameralar? kontrol edebilirsiniz. Hatta yaz?l?m switcher’inin birden fazla kopyas?n? bile ayn? anda ?al??t?rabilirsiniz! Sonra, daha fazla güce ihtiyac?n?z oldu?unda, anahtarlama i?in bir ATEM Advanced Panel ekleyebilirsiniz ya da kameralar?n?z?n ?zel kontrolü i?in bir ATEM Camera Control Panel bile ekleyebilirsiniz. ?zel kontrol ??zümlerinizi olu?turabilmeniz i?in bir yaz?l?m geli?tirici SDK bile var.

Multiview

Etiketler, Tally ve G?stergeler i?eren bir 8K MultiView i?erir.

Dahili ?oklu g?rüntüleyiciler tek bir ekranda birden fazla kayna?? denetlemenizi sa?lar. Her biri ki?iselle?tirilebilen ya da 8K’ya ge?i? yapt???n?zda tam ??zünürlüklü tek bir 8K ?oklu g?rüntüleyiciye d?nü?türülebilen, 4 ba??ms?z ?oklu g?rüntüleyici ??k???na sahip oluyorsunuz. Yaln?zca bir 8K ?oklu g?rüntüleyicinin sa?layabilece?i büyüleyici kaliteye sahip oluyorsunuz. Ayr?ca, harici giri?ler ve dahili kaynaklar ekranlar?n herhangi birine y?nlendirilebilirler. Bununla birlikte, her bir ?oklu g?rüntüleyici ba??ms?z olarak 4, 7, 10, 13 veya 16 e?zamanl? g?rüntülemeye ayarlanabilir. Her bir g?rüntü ekran?; ?zel etiketler, VU g?stergeleri ve tally’nin de dahil oldu?u ekran üstü durum ?zelli?i i?erir. D?rt adet 12G-SDI ?oklu g?rüntüleme ??k???, 2160p60’a kadar HD ve Ultra HD’yi destekler ve 8K’ya ge?ildi?inde Quad Link 12G-SDI arac?l???yla 4320p60’a kadar destekler. 

ATEM Constellation 8K, 4 adet Ultra HD ?oklu g?rüntüleme ??k??? i?erir. B?ylelikle, kameralardan, program ve ?nizleme ??k??lar?ndan 64 adede kadar farkl? g?rüntüyü g?rebilir ve 4 ekrana yay?lm?? olarak daha fazlas?n? g?rebilirsiniz.

Yay?n Ge?i?leri, DVE, Stinger’ler ve Daha Nicesi!

ATEM Constellation 8K; mix, dip, wipe gibi yay?n kalitesinde 8K yerel ge?i?lerin geni? bir ?e?idini i?erir. Tüm ge?i?ler; süre, ?er?eve rengi, ?er?eve geni?li?i, konumu ve y?nü gibi parametrelerin düzenlenmesi ile iste?e g?re uyarlanabilir. Ge?i?ler bile yerel olarak tam 8K’d?r! Ayr?ca, grafik silmeler i?in ve dahili medya oynat?c?lar? ile kullan?ld???nda hatta stinger’ler i?in bile mükemmel olan, heyecan verici DVE ge?i?lerine sahip oluyorsunuz! ATEM Constellation ayr?ca, hatalar?n engellenmesi i?in, bir ge?i?i ?n-izleme ?zelli?i de i?erir. B?ylece, ge?i?lerinizi canl? yay?na g?ndermeden ?nce kontrol etme imkan?n?z olur. 

TV screen
Transition sizer Transition frame Transition frame
A?a??daki ge?i? ikonlar?n?n üzerine t?klay?n
An?nda eri?ilir olan wipe, mix, dip, DVE ve stinger ge?i?leri aras?ndan se?in!

Tam ??zünürlüklü 8K DVE

ATEM Constellation; 8K formatlar?na ge?ti?inizde, tek bir tam ??zünürlüklü 8K DVE olarak hepsi bir arada ?al??abilen, 4 ba??ms?z Ultra HD DVE i?erir. ?nan?lmaz derecede bir kaliteye sahip oluyorsunuz ve DVE de konumu, yeniden boyutland?rmay? ve ?l?eklendirmeyi hepsi ger?ek zamanda olmak üzere destekler. DVE; iste?e ba?l? olarak ayarlanabilen 3D ?er?eveler, g?lgeler ve ???kland?rma ile profesyonel i? i?e resim (PinP) efektleri olu?turman?za imkan verir. DVE’ler ayr?ca, program yap?m?n?za heyecan katmas? i?in, squeeze, push ve swoosh efektleri ile müthi? DVE ge?i?lerin olu?turulmas?nda kullan?labilirler. Kendi grafik wipe ge?i?lerinizi olu?turmak i?in, DVE ge?i?lerini kendi ?zel grafiklerinizle bir araya bile getirebilirsiniz!

8K DVE

Profesyonel Yay?n Talkback ?zelli?i

Set ekiplerinin tek bir yarat?c? tak?m olarak ?al??malar?n? sürdürebilmeleri i?in, ATEM Constellation dahili talkback ?zelli?i de i?erir. Talkback, ?n paneldeki 5 pimli XLR kulakl?k konekt?rünü desteklemekle birlikte, ClearCom veya RTS gibi endüstri standard? sistemlere ba?lanmak i?in arkadaki RJ45 talkback geni?letme konekt?rünü de destekler. Program ve teknik d?ngülerinin, kulakl?klarda ve program miksinde kulakl?k setinin mikrofonunu duyabilmeniz i?in yanton (sidetone) kontrolü de dahil olmak üzere, tam talkback kontrolüne sahip oluyorsunuz. ATEM Constellation ayr?ca, Blackmagic Design kameralar? ile iki y?nlü ileti?im i?in 15. ve 16. SDI kanallar?n? kullanan SDI talkback’i de destekler. Teknik talkback i?in 13. ve 14. kanallar? bile kullanabilirsiniz. Talk back mikrofonunun seslendirmeler i?in program sesine miksaj? bile mümkündür!

Talkback

Sabit Resimler ve Hareket Grafikleri i?in Dahili Medya

Dahili medya havuzu, iki medya oynat?c? ile an?nda oynat?labilen yay?n kalitesinde RGBA grafiklerini ve animasyonlar?n? depolar. Medya oynat?c?lar?, ATEM Constellation 8K’da ilave giri? kaynaklar? olarak g?rünür b?ylelikle, grafikler i?in ilave SDI giri?leri kullanmak zorunda kalmazs?n?z. En yüksek kalite i?in, medya havuzu 24 adet tam ??zünürlüklü 8K resim veya 64 adet Ultra HD veya HD resim alabilir. Animasyonlarda ve stinger’lerde kullan?labilen hareket grafiklerinin say?s?, 8K’da 100 adede kadar RGBA karesi, Ultra HD’de 400 kareye kadar veya 1080HD’de devasa 1,600 kareye kadar olabilir. Dahil olan ATEM Yaz?l?m Kontrolü kullanarak tüm medyan?z? idare edebilir ya da ATEM Photoshop eklentisini kullanarak da do?rudan Photoshop’tan indirebilirsiniz.

Media Panel
Advanced Chroma

8K’da Yeni ATEM Advanced Chroma Key i?erir!

Haber ya da sanal set ?al??malar? i?in ATEM Constellation mükemmel bir tercihtir ?ünkü, yüksek kalitede chroma veya parlakl?k keylemesi i?in, 16 adet ATEM Advanced Keyer i?erir! Chroma keyer inan?lmaz derecede etkilidir ve key parametrelerin otomatik olarak olu?turulmas? i?in, arka plan renklerinin ?rneklenmesini sa?layan bir renk se?ici ?zelli?ine sahiptir. Kenar ve yans?ma i?in kusursuz kontrollere sahip oluyorsunuz. ?n-plan katman?n?n “g?rünümünü” arka-plan katman? ile e?le?tirmeniz i?in, kusursuz kompozisyonlar?n olu?turulmas?n? mümkün k?lan, bir ?n plan renk düzelticisi bile vard?r. Keyer; ?ekil ve DVE keying i?lemi i?in de kullan?labilir ve b?ylelikle müthi? derecede ?ok y?nlülük sa?lar. Daha sonra 8K’ya ge?ti?inizde, d?rt adet ba??ms?z tam ??zünürlüklü 8K ATEM Advanced Keyer’e sahip olursunuz.

HD, Ultra HD ve Yerel 8K i?in ?oklu H?z 12G‑SDI

Advanced Chroma

40 tane ?oklu h?z 12G-SDI giri? ba?lant?s? ile ATEM Constellation 8K; HD, Ultra HD ve 8K SDI kaynaklar ile uyumludur. HD’de ?al???l?rken, 720p60’a, 1080p60’a ve 1080i59.94’e varan yüksek kare formatlar?nda rahatl?kla ?al??t?r?labilir. Ultra HD’ye ge?ti?inizde, tek bir 12G-SDI ba?lant?s? ile saniyede 60 kareye kadar 2160p formatlar?nda ?al??abilirsiniz. 8K’ya ge?ti?inizde, 4 BNC kablosu ile ger?ek zamanl? 8K’ya olanak veren Quad Link 12G-SDI ile, 60p’ye kadar 4320p formatlar?nda ?al??man?z art?k mümkündür. Yaln?zca ?oklu h?z 12G-SDI; HD, Ultra HD ve 8K formatlar? aras?nda ge?i? yap?lmas?n? mümkün k?lar. B?ylece, yapt???n?z ?al??man?n gerekliliklerine, dünyan?n her yerinde an?nda uyum sa?layabilirsiniz.

The First Switcher with Big Professional Audio

Büyük Profesyonel Ses ??eren ?lk Switcher

ATEM Constellation 8K, canl? profesyonel ses yap?m?n? tamam?yla i?eren, dünyan?n ilk canl? prodüksiyon switcher’idir. Tüm SDI giri?leri; her bir giri?inde 6 bant parametrik EQ, s?k??t?r?c?, s?n?rlay?c?, gürültü ge?idi ve geni?letici ?zellikleri olan, dahili bir Fairlight Audio mikserine ba?l?d?r. Dahili ses mikserine ilave 32 giri? kanal? i?in bir MADI bile vard?r. ATEM Constellation 8K, profesyonel bir Fairlight ses konsoluna bile ba?lanabilir! Ayr?ca, ilk 30 SDI giri?inden 1. 2. 3. ve 4. kanallar?n?, bir ses mühendisine g?ndermek i?in 2 MADI ??k??? vard?r. Seslendirme ve daha fazlas? i?in, analog giri?lerden ve talkback mikrofonlar?ndan ses bile ekleyebilirsiniz!

Profesyonel Fairlight Audio Mikser

Fairlight Audio Mixer
Fairlight Audio Mixer

Dahili bir Fairlight audio mikseriyle, ATEM Constellation son derece komplike canl? ses miksaj? yapman?z? mümkün k?lar. Bir canl? prodüksiyon switcher’indeki en büyük dahili mikser, muazzam say?da 156 kanal i?erir! Mikser kanallar?n?n 80 adedi SDI giri?lerinden ayr??t?r?l?rken, ilave 64 ses kanal?n?n giri?i de MADI giri?i üzerinden sa?lan?r. Her bir giri? kanal?; en yüksek kalite 6 bant parametrik EQ ve s?k??t?r?c?, s?n?rlay?c?, geni?letici, gürültü ge?idi ve sesi tam sa?a sola yat?rma ?zelliklerine de sahiptir. Analog giri?i, talkback mikrofonu ve medya oynat?c?lar? i?in ilave kanallara sahip oluyorsunuz. Tüm bu ses gücü, ATEM Software Control arac?l???yla veya bir Mackie uyumlu kontrol panelden ya da Fairlight Audio konsolundan kontrol edilebilir.

Control Panel

ücretsiz Yaz?l?m Kontrol Paneli dahildir.

ATEM Software Control Paneli switcher’iniz üzerinde size mutlak kontrol sa?lar ve ücretsiz olarak dahil edilmi?tir. ATEM Software Control Panel; g?rsel bir switcher’i ve düzenlemelerin h?zla yap?lmas? i?in parametre paletleri olan, harika bir ?ekilde tasarlanm?? bir ara-yüze sahiptir. Birden fazla kullan?c?, Ethernet arac?l???yla switcher’e ba?lanabilir ve ayn? anda etkinli?in farkl? k?s?mlar? üzerinde ?al??abilir. ATEM Software Control ayr?ca; kamera kontrolüne, ses miksaj?na, medyaya, makro programlamaya ve hatta HyperDeck disk kaydedicilerin kontrolüne bile eri?im sa?lar. Switcher’in durumunun tamam?n?, bir XML dosyas? olarak bile kaydedebilirsiniz ve ayr?ca, medyan?n tamam? da medya havuzunda yedeklenir. Bu yaz?l?m?, Mac ya da Windows bilgisayarlar?nda ?al??t?rabilirsiniz!

Software Logos
Mac ya da Windows i?in ücretsiz ATEM Yaz?l?m Kontrol Paneli 

Bir ATEM Donan?m Panelinin H?z?n? ve Gücünü Ekleyin

Tüm ATEM switcher’leri, yapt???n?z ?al??maya g?re kolayl?kla uyarlanabilen, geni? ?e?itlilikte kontrol panel se?eneklerine sahiptirler. ATEM donan?m kontrol panelleri; switcher kontrolü i?in endüstri standard? olan, h?zl? program/?n-izleme tarz?n? sunarlar. Tüm ge?i?ler, do?rudan eri?ilebilen butonlara sahiptir ve ge?i?lerin manuel olarak kar??t?r?lmas? i?in, bir T-kolu da dahildir. DVE’nin tam do?rulukta kontrolü i?in, bir kumanda kolu X, Y konumland?rma ve DVE zoom i?in de rotasyon yapman?z? sa?lar. Bu durumda LCD menülerini, atanm?? dü?meleri ve butonlar? olmayan ?zellikleri kontrol etmek i?in kullanabilirsiniz. Makrolar? do?rudan panelden bile düzenleyebilir ve tetikleyebilirsiniz! ATEM panelleri, dahili gü? kaynaklar?n?n yan? s?ra, bir IEC AC gü? ba?lant?s? i?erir.

Broadcast Panel
ATEM 2 M/E Broadcast Panel 2 M/E panel, iki ba??ms?z 1 M/E switcher’? destekledi?inden, kolayca iki switcher’i birbirine ba?layarak, devasa bir 2 M/E switcher'e sahip olarak, switcher gücünüzü ikiye katlayabilirsiniz.
Advanced Panel
ATEM 1 M/E Advanced Panel  Bu kompakt ve zarif yay?n s?n?f? paneli kullanarak, switcher’iniz üzerinde tam kontrol kazan?n.
Camera Control

Endüstri Standard? Profesyonel Kamera Kontrolüne Sahip Olun

Yeni ATEM Camera Control Paneli, binlerce dolarl?k maliyeti olan kamera zincirlerinin i? ak???n?n ayn?s? i?in, 4 adet endüstri standard? kamera kontrol?rü sunar. ATEM Camera Control Panel, portatif olmak üzere tasarlanm??t?r ve bir masa üstüne veya d??a a??l?r bir ekipman raf?na konulabilir. Tüm kontrol komutlar?; Blackmagic URSA Broadcast ve Blackmagic Studio Camera gibi, kameralar taraf?ndan desteklenen SDI kamera kontrol protokolü ile kameralara g?nderilir. CCU tarz? kumanda kolu ve RGB kamera rengi, ana gain, siyah, iris ve daha nicesi i?in olan kontroller de dahil olmak üzere, atanm?? kontrollere sahip oluyorsunuz. Ayr?ca, tüm kontroller hem deneyimli hem de yeni operat?rler i?in mükemmel olan, tan?d?k bir yay?n düzeninde düzenlenmi?lerdir.

Blackmagic Kameralar?, Panelleri, Deck’leri ve daha nicesi ile Uyumludur!

Compatible Products

ATEM switcher’leri etkilidir ?ünkü, ihtiya?lar?n?z do?rultusunda büyütülebilir ve geni?letilebilir. Profesyonel endüstri standard? switcher kontrolü i?in, bir ATEM donan?m kontrol paneli ekleyin. Sonra da d?rt adede kadar kameran?n h?zl? kontrolü ve renk dengesi i?in, bir ATEM Camera Control Panel ekleyin. Kamera olarak da Blackmagic URSA Broadcast harika bir stüdyo kameras?d?r ?ünkü tally, talkback ve kontrol ?zelliklerini i?erir. URSA Studio Viewfinder’i ve Blackmagic Fiber ?eviricilerini ekledi?inizde, deneyimli operat?rlerin ?ok sevece?i bir kameraya ortaya ??k?yor! Mastering i?in, Blackmagic HyperDeck yay?n deck’leri idealdir. Blackmagic UltraStudio ile internette canl? yay?n bile yapabilirsiniz! Sonra da ekran üstü skoplar ile kalibre olmu? HDMI denetleme i?in, bir Teranex Mini SDI to HDMI 8K ekleyin.

Tüm ?zellikler Dahildir. Hi? bir Gizli Masraf Yoktur!

Di?er switcher’lerin aksine, tüm bu ?zellikler sat?? fiyat?na dahildir. B?ylelikle, etkinle?tirilmi? ve daima kullan?ma haz?r olarak tüm bu ?zelliklere sahip oluyorsunuz! Bu ?zelliklerden faydalanabilmeniz i?in, herhangi bir lisans ücreti ya da devam eden ayl?k ücret yoktur. B?ylece, program?n?z?n ba?lamas?na 5 dakika kala lisans?n?z?n sona ermesi gibi bir s?k?nt? ya?amazs?n?z! ?oklu g?rüntüleme, SuperSource, DVE’ler veya ATEM Advanced Keyer’ler gibi geli?mi? ?zellikler daima etkin haldedir ve daima kullan?ma haz?rd?r! Ayr?ca, ücretsiz ATEM Software Control uygulamas?n? da s?n?rs?z say?da bilgisayarda kullanabilirsiniz. Ses miksaj?, grafiklerin haz?rlanmas?, kamera kontrolü ve switcher’in ?al??t?r?lmas? gibi i?leri farkl? insanlara da??tt???n?z durumlar i?in bu ?nemlidir!

Next Page - Tasar?m

Sonraki Sayfa

Tasar?m

hakk?nda daha fazla bilgi Tasar?m Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi ?zellikler Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Yaz?l?m Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Kamera Kontrolü Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Donan?m Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Teknik ?zellikler Arrow

ATEM Constellation 8K

Yeni
ATEM Constellation 8K

ATEM Constellation 8K

8K DVE, standartlar? d?nü?türülmü? 8K giri?leri, 8K SuperSource, 8K chroma key ve 8K ?oklu g?rüntüleme imkan? ile gü?lü 8K switcher!

US$12,959

?imdi Sat?n Al
ATEM Television Studio HD

ATEM Television Studio HD

HDMI ve SDI giri?ler, ?oklu g?rüntüleme, talkback, DVE, ses mikseri, flash medya oynat?c?lar ve daha nice ?zelliklerle yay?n, profesyonel ve AV kullan?c?lar? i?in dünyan?n ilk canl? yay?n prodüksiyon switcher'?.

US$1,295

?imdi Sat?n Al
ATEM Television Studio Pro HD

ATEM Television Studio Pro HD

Entegre edilmi? donan?m kontrol paneli, 4 SDI ve 4 HDMI giri?, DVE, keyerlar, talkback, ?oklu g?rüntüleme ve daha fazlas?yla yay?n ve AV profesyonelleri i?in dünyan?n ilk hepsi bir arada canl? yap?m prodüksiyon switcher’?.

US$2,975

?imdi Sat?n Al
ATEM Television Studio Pro 4K

ATEM Television Studio Pro 4K

Dünyan?n en geli?mi?, hepsi bir arada Ultra HD canl? prodüksiyon switcher’i. Senkronizasyon (re‑sync) ve tam standartlar aras? d?nü?üm ?zelli?i olan sekiz adet ba??ms?z 12G-SDI giri?, DVE, parametrik EQ ile s?k??t?r?c? ve s?n?rlay?c? (compressor/limiter) i?eren Fairlight ses mikseri, hareketli klip i?erikli medya depolama, talkback, ?oklu g?rüntüleme ?zelli?i ve daha nicesini sunar.

US$3,885

?imdi Sat?n Al
ATEM 1 M/E Advanced Panel

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Tüm ATEM switcher modelleri i?in, ??k tasar?ml? profesyonel donan?m kontrol paneli.

US$3,899

?imdi Sat?n Al
ATEM Camera Control Panel

ATEM Camera Control Panel

?ris, ?rtücü a??s?, beyaz ayar, ana gain, pedestal (ana siyah), RGB ve bunlar gibi daha nice ?zelliklerle beraber, 4 adede kadar kameray? ayn? anda kontrol edebilirsiniz.

US$3,899

?imdi Sat?n Al
ATEM 2 M/E Broadcast Panel

ATEM 2 M/E Broadcast Panel

ATEM canl? yap?m switcher’lar? i?in kontrol paneli. Tüm ATEM switcher’lar?n? destekler.

US$19,525

?imdi Sat?n Al
GPI and Tally Interface

GPI and Tally Interface

Herhangi bir ATEM switcher'e, 8 Tally r?le konta?? ilave eder.

US$645

?imdi Sat?n Al
成版人黄瓜app